โหลดแบบฟอร์มเอกสาร โปรแกรมต่าง ๆ


 ใบลากิจส่วนตัว ลาป่วย ลาคลอดบุตร   Download

 แบบฟอร์มส่งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง    Download

 ใบสมัครขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต   Download

 ใบสมัครขอใช้ระบบงาน HOSxP   Download

 ใบสมัครขอใช้ระบบงาน PACS   Download

 แบบฟอร์มขอข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการ   Download

 การเข้าใช้งานโปรแกรมความเสี่ยง   Download

.............................................................................................................................................................
Total 7 Record : 1 Page : 1


 โทรศัพท์ภายใน

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก

ผู้เยี่ยมชม : 007067
( เริ่มนับ วันที่ 22 ต.ค. 2561)