หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน(ITA)/EB1-11EB2-คู่มือปฎิบัติงาน ภาคผนวกคู่มือบริหารความเสี่ยง ( 31 มี.ค. 2561 )

 คู่มือบริหารความเสี่ยง ( 31 มี.ค. 2561 )

 คำนำ สารบัญ คู่มือบริหารความเสี่ยง ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขออนุมัตินำคู่มือบริหารความเสี่ยงเผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขออนุมัตินำข้อมูลผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 31 มี.ค. 2561 )

 ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ( 31 มี.ค. 2561 )

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2561 ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขออนุมัตินำคู่มือปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 31 มี.ค. 2561 )

................................................................................................................................................................................
Total 8 Record : 1 Page : 1 โทรศัพท์ภายใน

- โลโก้/Template/FONT

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก

ผู้เยี่ยมชม : 000000
( เริ่มนับ วันที่ 1 ม.ค. 2513)