หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน(ITA)/EB1-11EB4-6-การจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ ไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 ( 28 ธ.ค. 2561 )

 ขออนุมัตินำหนังสืออนุมัติแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ค. 2562 ( 28 ธ.ค. 2561 )

 รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 61 ( 28 ธ.ค. 2561 )

 รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 60 ( 27 ธ.ค. 2560 )

 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ โครงการที่ 4 ( 27 ธ.ค. 2560 )

 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ โครงการที่ 3 ( 27 ธ.ค. 2560 )

 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ โครงการที่ 2 ( 27 ธ.ค. 2560 )

 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ โครงการที่ 1 ( 27 ธ.ค. 2560 )

 บันทึกข้อความขอรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 2560 ( 27 ธ.ค. 2560 )

 ขออนุมัตินำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่บนเว็บ ( 27 ธ.ค. 2560 )

 ขออนุมัตินำผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 60 มาปรับใช้กับการจัดซื้อจัดจ้ ( 27 ธ.ค. 2560 )

 โครงการที่ 4 ( 27 ธ.ค. 2560 )

 โครงการที่ 3 ( 27 ธ.ค. 2560 )

 โครงการที่ 2 ( 27 ธ.ค. 2560 )

 โครงการที่ 1 ( 27 ธ.ค. 2560 )

 ขออนุมัตินำโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่บนเว็บ ( 27 ธ.ค. 2560 )

 Printscreen โครงการที่ 5 จากเว็บ สสจ. ( 27 ธ.ค. 2560 )

 Printscreen โครงการที่ 4 จากเว็บ สสจ. ( 27 ธ.ค. 2560 )

 Printscreen โครงการที่ 3 จากเว็บ สสจ. ( 27 ธ.ค. 2560 )

 Printscreen โครงการที่ 2 จากเว็บ สสจ. ( 27 ธ.ค. 2560 )

 Printscreen โครงการที่ 1 จากเว็บ สสจ. ( 27 ธ.ค. 2560 )

 รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 2560 ( 27 ธ.ค. 2560 )

 หนังสือขออนุมัติแนวทางการตรวจสอบฯเผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 27 ธ.ค. 2560 )

 ขออนุมัตินำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่บนเว็บ ( 27 ธ.ค. 2560 )

 ขออนุมัตินำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณเผยแพร่บนเว็บ ( 27 ธ.ค. 2560 )

 ขออนุมัตินำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 27 ธ.ค. 2560 )

 ประกาศโรงพยาบาลพนัสนิคมว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการ ( 27 ธ.ค. 2560 )

 สธ. 0217.01-ว3002 (16 ต.ค. 60) ( 27 ธ.ค. 2560 )

 คำสั่ง ปิด-ปลด ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ( 27 ธ.ค. 2560 )

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. - ธ.ค. ( 27 ธ.ค. 2560 )

 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ( 27 ธ.ค. 2560 )

 แผนอนุมัติเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 ( 27 ธ.ค. 2560 )

 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ( 27 ธ.ค. 2560 )

................................................................................................................................................................................
Total 33 Record : 1 Page : 1 โรงพยาบาลพนัสนิคม

 กระทรวงสาธารณสุข

 สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ (สปสช )

 HDC ชลบุรี

 สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี

 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี

 โรงพยาบาลรามาธิบดี

 โรงพยาบาลศิริราช

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 โทรศัพท์ภายใน

- โลโก้/Template/FONT

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน(IP Voice)

ผู้เยี่ยมชม : 000000
( เริ่มนับ วันที่ 1 ม.ค. 2513)