หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน(ITA)/EB1-11EB8-ข้อร้องเรียน ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง ( 26 มิ.ย 2562 )

 คู่มือบริหารความเสี่ยง ( 26 มิ.ย 2562 )

 ช่องทางการร้องเรียน ( 26 มิ.ย 2562 )

 ขออนุมัตินำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 31 มี.ค. 2561 )

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ยในโรงพยาบาล ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขออนุมัติรายงานสรุปผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียนเผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 31 มี.ค. 2561 )

 ภาคผนวกคู่มือบริหารความเสี่ยง ( 31 มี.ค. 2561 )

 คู่มือบริหารความเสี่ยง ( 31 มี.ค. 2561 )

 คำนำ สารบัญ คู่มือบริหารความเสี่ยง ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขออนุมัตินำคู่มือบริหารความเสี่ยงเผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 31 มี.ค. 2561 )

................................................................................................................................................................................
Total 10 Record : 1 Page : 1 โรงพยาบาลพนัสนิคม

 กระทรวงสาธารณสุข

 สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ (สปสช )

 HDC ชลบุรี

 สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี

 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี

 โรงพยาบาลรามาธิบดี

 โรงพยาบาลศิริราช

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 โทรศัพท์ภายใน

- โลโก้/Template/FONT

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน(IP Voice)

ผู้เยี่ยมชม : 000000
( เริ่มนับ วันที่ 1 ม.ค. 2513)