หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน(ITA)/EB1-11EB9-ผลประโยชน์ทับซ้อน ขออนุมัตินำผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขออนุมัตินำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเผยแพร่บนเว็บไวต์ ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขอรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 ( 31 มี.ค. 2561 )

 โครงการจัดอบรม"การกระตุ้นจิตสำนึก ความโปร่งใส ใจบริการ" ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขออนุมัตินำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 31 มี.ค. 2561 )

 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" ( 31 มี.ค. 2561 )

 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2561 ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขออนุมัตินำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 31 มี.ค. 2561 )

................................................................................................................................................................................
Total 9 Record : 1 Page : 1 โรงพยาบาลพนัสนิคม

 กระทรวงสาธารณสุข

 สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ (สปสช )

 HDC ชลบุรี

 สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี

 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี

 โรงพยาบาลรามาธิบดี

 โรงพยาบาลศิริราช

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 โทรศัพท์ภายใน

- โลโก้/Template/FONT

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน(IP Voice)

ผู้เยี่ยมชม : 000000
( เริ่มนับ วันที่ 1 ม.ค. 2513)