หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน(ITA)/EB1-11EB9-ผลประโยชน์ทับซ้อน ขออนุมัตินำผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขออนุมัตินำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเผยแพร่บนเว็บไวต์ ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขอรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 ( 31 มี.ค. 2561 )

 โครงการจัดอบรม"การกระตุ้นจิตสำนึก ความโปร่งใส ใจบริการ" ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขออนุมัตินำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 31 มี.ค. 2561 )

 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" ( 31 มี.ค. 2561 )

 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2561 ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขออนุมัตินำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 31 มี.ค. 2561 )

................................................................................................................................................................................
Total 9 Record : 1 Page : 1 โทรศัพท์ภายใน

- โลโก้/Template/FONT

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก

ผู้เยี่ยมชม : 000000
( เริ่มนับ วันที่ 1 ม.ค. 2513)