หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน(ITA)/EB1-11EB10-ดำเนินการปราบปรามการทุจริต ขออนุมัติ เผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตเของโรงพยาบาลพนัสนิคม ประจำปี พ.ศ. 2562 เผยแพ่รบนเว็บไซต์ ( 28 ธ.ค. 2561 )

 หนังสือขออนุมัตินำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 30 เม.ย. 2561 )

 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 ( 30 เม.ย. 2561 )

 ขออนุมัตินำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 เผยแพร่บนเว็บไซต์ ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขอรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 ( 31 มี.ค. 2561 )

 ขอนุมัตินำผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 เผยแพร่บนเว้บไซต์ ( 31 มี.ค. 2561 )

................................................................................................................................................................................
Total 6 Record : 1 Page : 1 โรงพยาบาลพนัสนิคม

 กระทรวงสาธารณสุข

 สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ (สปสช )

 HDC ชลบุรี

 สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี

 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี

 โรงพยาบาลรามาธิบดี

 โรงพยาบาลศิริราช

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 โทรศัพท์ภายใน

- โลโก้/Template/FONT

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน(IP Voice)

ผู้เยี่ยมชม : 000000
( เริ่มนับ วันที่ 1 ม.ค. 2513)