เบอร์ติดต่อภายในหน่วยงานที่

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

โทรสาร

1

ประชาสัมพันธ์

038-460333

038-461333

2

หัวหน้าบริหาร

8999

-

3

ผู้อำนวยการ

8888

-

4

ห้องเวชสำนักงาน

4001 - 4002

-

5

ห้องตรวจภายใน

4003 - 4004

-

6

คลังยา

4011 , 038-462756

-

7

ห้องหัวหน้ายาอาคารพระพุทธประธานพร

4141

-

8

ห้องจ่ายยาอาคารพระพุทธประธานพร

4142 - 4143

-

9

ห้องเก็บเงินอาคารพระพุทธประธานพร

4144

-

10

ห้องตรวจการได้ยิน

4145

-

11

ห้องตรวจ1(แผนไทย)

4101

-

12

ห้องตรวจ2

4102

-

13

ห้องตรวจ3

4103

-

14

ห้องตรวจ4

4104

-

15

ห้องตรวจ5

4105

-

16

ห้องตรวจ6

4106

-

17

ห้องตรวจ7

4107

-

18

ห้องตรวจ8

4108

-

19

ห้องตรวจ9

4109

-

20

ห้องตรวจ14

4114

-

21

จุดคัดกรอง

4121

-

22

หน้าห้องตรวจ

4122 - 4123

-

23

ซักประวัติ/เบาหวาน

4124 - 4125

-

24

ศัลยกรรมกระดูก ตรวจ11

4131

-

25

หู คอ จมูก ตรวจ12

4132

-

26

ใส่เฝือก ตรวจ10

4130

-

27

ศัลยกรรม ตรวจ13

4133

-

28

หน้าห้องตรวจ

4134

-

29

ศูนย์รับผู้ป่วย(วิวา)

4135

-

30

ศนย์รับผู้ป่วย(ลมัย,ศุภัชญา)

4166

-

31

ห้องทำแผล

4171

-

32

ห้องบัตร

4161 - 4162

-

33

X-ray

4181 - 4182

-

34

เวรเปล

4191

-

35

ห้องแลป

4201 - 4207

-

36

ห้องฟัน

4221 - 4222

-

37

ICU

4231 - 4233

-

38

ห้องตรวจการได้ยิน

4145

-

39

ศูนย์คอมพิวเตอร์

4241 - 4242

-

40

ผ่าตัด

4301 - 4310

-

41

ห้องประชุมพุทธประทานพร(1 , 2)

4401 - 4402

-

42

เวรเปล

1101

-

43

ห้องยา ER

1121 - 1122

-

44

เค้าเตอร์พยาบาล

1111 - 1112

-

45

ห้องล้าง

1114

-

46

ห้องพักแพทย์

1131

-

47

ไตเทียม

1141

-

48

X-ray (ตึก ER)

1151

-

49

แผนงาน

1211 - 1213

-

50

การเงิน

1231 - 1233

-

51

บัญชี

1241

-

52

ธุรการ

1251 - 1253

-

53

พัสดุ

1261 -1262

-

54

หน้าห้องตรวจอาคารจรวยบริบูรณ์ 1

4501

-

55

ห้องตรวจ 1 อาคารจรวยบริบูรณ์ 1

4502

-

56

ห้องตรวจ 2 อาคารจรวยบริบูรณ์ 1

4503

-

57

ห้องพัก จนท.

4504

-

58

เยี่ยมบ้าน

4505

-

59

เบอร์สายนอก

467263

-

60

ยาเสพติด

4507

-

61

หืดหอบ

4508

-

62

ห้องจ่ายยา อาคารจรวยบริบูรณ์ 1

4506

-

63

ห้องประชุม อาคารจรวยบริบูรณ์ 1

4600

-

64

หน.แผนไทย

4700

-

65

แผนไทย

4701 - 4702

-

66

รปภ.

1300

-

67

ยานยนต์

1400

-

68

ซ่อมบำรุง

1500 - 1501

-

69

คลังยา

1600 - 1601

-

70

ผลิตยา

1700 - 1701

-

71

กายภาพบำบัด

6201 - 6202

-

72

ห้องตรวจ 1 อาคารพระพุทธบารมี

3101

-

73

ห้องตรวจ 2 อาคารพระพุทธบารมี

3102

-

74

ห้องตรวจ 3 อาคารพระพุทธบารมี

3103

-

75

ห้องตรวจ 4 อาคารพระพุทธบารมี

3104

-

76

ห้องตรวจ 5 อาคารพระพุทธบารมี

3105

-

77

ห้องตรวจ 6 อาคารพระพุทธบารมี

3106

-

78

คลินิกไต

3107

-

79

คลินิกหอบหืด

3108

-

80

หน้าห้องตรวจ อาคารพระพุทธบารมี

3109

-

81

หน้าห้องตรวจ อาคารพระพุทธบารมี

3110

-

82

ห้องพัก จนท. ผู้ป่วยนอก

3111

-

83

ห้องเจาะเลือด อาคารพระพุทธบารมี

3120 - 3121

-

84

ห้องยา อาคารพระพุทธบารมี

3131 - 3133

-

85

ห้องการเงิน อาคารพระพุทธบารมี

3141

-

86

ห้องปรับพฤติกรรม

3151 - 3152

-

87

กลุ่มงานประกัน

3210 - 3211

-

88

ห้องตรวจตา

3220

-

89

ห้องตรวจตา

3221

-

90

ห้องตรวจตา

3222

-

91

ห้องตรวจตา

3223

-

92

ห้องพัก จนท.ตา

3224

-

93

ห้องตรวจโรค

3230

-

94

ห้องตรวจโรค

3231

-

95

ห้องตรวจโรค

3232

-

96

ห้องตรวจโรค

3233

-

97

ห้องพัก จนท.

3234

-

98

เรียกเก็บ (หัวหน้า)

3240

-

99

เรียกเก็บ

3241 , 3242

-

100

ห้องสมุด

3310

-

101

ห้องเตรียมของประชุม

3311

-

102

ห้องประชุม พุทธบารมี1 - 2

3312

-

103

ห้องพักแพทย์ (หัวหน้า)

3320

-

104

ห้องพักแพทย์

3321 , 3323

-

105

ห้องกลุ่มการพยาบาล

3332

-

106

ห้องหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

3333

-

107

หัวหน้า ER

1113

-