ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
1.ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน

    1.1 ชื่อ-สกุล *

    1.2 ที่อยู่

    1.3 โทรศัพท์ *

    1.4 เลขประชาชน *

       

2.ผู้ร้องเรียนขอบันทึกถ้อยคำด้วยความสัตย์จริง ดังนี้

   2.1 เรื่อง *

 

   2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน *

  

 

หลักฐานเบื้องต้นที่ได้ยื่นประกอบคำร้อง เช่น ไฟล์ภาพี่ร้องเรียน, เอกสารแผ่นพับโฆษณา เป็นต้น

 
 

                        ออกจากหน้านี้

 


 โรงพยาบาลพนัสนิคม

 กระทรวงสาธารณสุข

 สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ (สปสช )

 HDC ชลบุรี

 สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี

 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี

 โรงพยาบาลรามาธิบดี

 โรงพยาบาลศิริราช

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 โทรศัพท์ภายใน

- โลโก้/Template/FONT

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน(IP Voice)

ผู้เยี่ยมชม : 009046
( เริ่มนับ วันที่ 22 ต.ค. 2561)