แบบประเมินออนไลน์ ความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก (OP VOICE)
โรงพยาบาล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี

                                                                                                                     ดูผลประเมิน

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

วันที่รับบริการ


 

เพศ


 

อายุ

 

สถานะภาพ

           

 

จุดที่มารับบริการ

 

สิทธิที่มารับบริการ

 

การเดินทาง

   
 

กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านต่อบริการ ที่ท่านได้รับจากการมาโรงพยาบาล ในครั้งนี้เท่านั้น

  คำชี้แจง โปรดเลือกในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

 

ตอนที่ 2 ความรู้สึกของท่านต่อบริการต่าง ๆ ในครั้งนี้

   

หัวข้อ                                                 มากที่สุด    มาก    ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด

1. กิริยาของแพทย์

2. แพทย์สนใจฟังคำบอกเล่าอาการเจ็บป่วย

3. การตรวจร่างกายของแพทย์

4. การซักประวัติ และการเจ็บป่วยโดยพยาบาล

5. การดูแลให้ความช่วยเหลือจากพยาบาลด้วยความมีน้ำใจ

6. การตอบสนองอย่างรวดเร็วของพยาบาล เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ

7. ท่านมีโอกาสพูดคุยแสดงความรู้สึก หรือความกังวลใจเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย

8. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

9. การให้ข้อมูล/คำแนะนำโดยพยาบาล

10. กิริยามารยาทของ เจ้าหน้าที่ อื่น ๆ

11. การแนะนำประชาสัมพันธ์ในการใช้บริการ

12. ความสะดวกในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ

13. ความสะดวกสบายโดยทั่วไป

14. ความสะอาดของห้องน้ำ/ห้องสุขา

15. คุณภาพบริการโดยรวมทุกด้าน

16. ภูมิทัศน์ ความร่มรื่นสวยงามในภาพรวม

17. สถานที่จอดรถ

18. สถานที่รับ-ส่งผู้ป่วย

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________