โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

แบบประเมินภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burn out)

ปีงบประมาณ 2567

จำนวนผู้ทำแบบประเมิน 3 คน
กรุณาระบุรายละเอียดของท่าน ให้ครบ

วันที่ทำแบบทดสอบ 20 พฤษภาคม 2567

แบบประเมิน ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout)

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจ และตัดสินใจว่าท่านเคยมีความรู้สึกเช่นนี้กับการทำงานของท่าน และทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุดเพียงคำตอบเดียวดังนี้
ไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนั้นเลย หมายถึง ท่านไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเลย
ปีละ 2-3 ครั้ง หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนี้ปีละ 2-3 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้น เดือนละ 2-3 ครั้ง
เดือนละ 2-3 ครั้ง หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้น เดือนละ 2-3 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้น สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
ทุก ๆ วัน หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นทุก ๆ วัน

ข้อคำถาม ไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนั้นเลย ปีละ 2-3 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 2-3 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ทุก ๆ วัน
1.ฉันรู้สึกห่อเหี่ยวจิตใจกับงานที่ทำอยู่
2.ฉันจะรู้สึกหมดหวังเมื่อถึงเวลาเลิกงาน
3.ฉันรู้สึกอ่อนเพลียตอนตื่นนอนและตอนเข้าทำงาน
4.ฉันสามารถเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นได้โดยง่าย
5.ฉันปฏิบัติต่อผู้รับบริการราวกับเขาไม่มีชีวิตจิตใจ
6.การทำงานบริการผู้อื่นตลอดทั้งวันทำให้ฉันรู่สึกเครียด
7.ฉันรู้สึกว่าตนเองสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.ฉันรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับงานที่ทำอยู่
9.ฉันรู้สึกว่าได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตของผู้รับบริการ จากการทำงานของฉัน
10.ฉันกลายเป็นคนแข็งกระด้าง ตั้งแต่เริ่มทำงานนี้
11.ฉันกังวลใจว่างานที่ทำอยู่ ทำให้ฉันเป็นคนเจ้าอารมณ์
12.ฉันรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลัง
13.ฉันรู้สึกคับข้องใจจากการทำงาน
14.ฉันรู้สึกว่ากำลังทำงานในหน้าที่ที่หนักเกินไป
15.ฉันรู้สึกไม่อยากใส่ใจต่อพฤติกรรมของผู้รับบริการบางคน
16.การทำงานเกี่ยวข้องกับคนอื่นโดยตรงทำให้ฉันรู้สึกเครียดมากเกินไป
17.ฉันสามารถสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับผู้รับบริการได้ไม่ยาก
18.ฉันรู้สึกเป็นสุขภายหลังจากให้บริการกับผู้รับบริการอย่างใกล้ชิด
19.ฉันรู้สึกว่าได้สร้างสิ่งที่มีคุณค่ามากให้กับงานที่ฉันทำอยู่
20.ฉันรู้สึกหมดความอดทนกับงานที่ทำอยู่
21.ในการทำงาน ฉันสามารถเผชิญปัญหาทางอารมณ์ได้อย่างสงบนิ่ง
22.ฉันรู้สึกว่าที่ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการตำหนิฉันในส่วนที่เป็นปัญหาของเขา
แบบประเมินโดย งานวิจัยและพัฒนา กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จังหวัดขอนแก่น งบประมาณจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560