มีการประเมินไปแล้ว  7020 ครั้ง


แบบประเมินการล้างมือของบุคลากร

 

ชื่อ - สกุล ผู้ประเมิน   :  

หน่วยงานผู้ที่ประเมิน   :  

หน่วยงานที่ถูกประเมิน   :  

ท่านประเมินการล้างมือของ   :  

ชื่อ - สกุล ผู้ถูกประเมิน   :  

กรุณาตอบแบบประเมิน     1.ผู้ถูกประเมินล้างมือก่อนสัมผัสผู้ป่วย

2.ผู้ถูกประเมินล้างมือหลังสัมผัสผู้ป่วย

3.ผู้ถูกประเมินล้างมือก่อนทำหัตถการ

4.ผู้ถูกประเมิน.ล้างมือหลังสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง

5. ผู้ถูกประเมินล้างมือหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อม