มีการประเมินไปแล้ว  5805 ครั้ง
แบบประเมินการล้างมือของบุคลากร


ชื่อ - สกุล ผู้ประเมิน   :  
หน่วยงานผู้ที่ประเมิน   :  
หน่วยงานที่ถูกประเมิน   :  
ท่านประเมินการล้างมือของ   :  
กรุณาตอบแบบประเมิน     1.ผู้ถูกประเมินล้างมือก่อนสัมผัสผู้ป่วย
2.ผู้ถูกประเมินล้างมือหลังสัมผัสผู้ป่วย
3.ผู้ถูกประเมินล้างมือก่อนทำหัตถการ
4.ผู้ถูกประเมิน.ล้างมือหลังสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง
5. ผู้ถูกประเมินล้างมือหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อม