038-460333

หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลพนัสนิคม ปี 2564

- 1.1ข้อมูลผู้บริหาร

- 1.2 นโยบายของผุ้บริหาร

- โครงสร้างหน่วยงาน

- หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

- กฏหมายเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

- ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่

- ข้อมูลการติดต่อ

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน

- วัสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

- ยุทธศาสตร์ของประเทศ

- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2560

- จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

- นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนงบประมาณ63

- แผนงบประมาณเงินบำรุง 64

- คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

- ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่

- แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

- รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการปี64ไตรมาส1

- รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ63

- รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ64ไตรมาส1

- แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

- 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

- 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ

- รายงานการดำเนินงานงบลงทุน

- 17.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- รายงานติดตามแผนประจำปี2564

- รายงานติดตามแผนงบประมาณ2564

- บันทึกขออนุมัติแผนและลงเวปไซต์

- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- บันทึกแจ้งการจัดสรรงบประมาณ64

- มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง

- บันทึกขออนุมัติแผนและลงเวปไซต์

- ชุดเบิกจ่ายชุดที่1

- ชุดเบิกจ่ายชุดที่2

- 2.2 รายงานดำเนินงานตามแผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2564

- บันทึกรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่างงบลงทุนปี64

- 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

- ชุดเบิกจ่ายที่3

- ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 1

- ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2

- รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุนรอบ 6 เดือน

- ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2

- ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 1

- ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2

- ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 1

- บันทึกขออนุมัติแผนและลงเวปไซต์

- รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.63

- บันทึกขออนุมัติแผนและลงเวปไซต์พ.ย.63

- รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย.63

- บันทึก สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563

- รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.63

- บันทึก สขร. 1 เดือนมกราคม 2564

- รายงานสขร1 เดือน มกราคม 2564

- บันทึก สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

- รายงานแบบสขร1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

- บันทึก สขร 1 เดือน มีนาคม 2564

- รายงานแบบ สขร1 เดือน มีนาคม 2564

- บันทึก สขร 1 เดือน เมษายน 2564

- สขร1 เดือน เม.ย.64

- บันทึก สขร 1 เดือน พ.ค. 2564

- รายงานสขร1 เดือน พ.ค.64

- บันทึก สขร 1 เดือน มิ.ย. 2564

- สขร.1 มิ.ย.64

- บันทึก สขร 1 เดือน ก.ค. 2564

- สขร.1 ก.ค.64

- บันทึก สขร 1 เดือน ส.ค. 2564

- สขร1 เดือน ส.ค.64

- ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2554

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

- พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- กฏ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณ๊ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552

- บันทึกขออนุมัติแผนและลงเวปไซต์

- มาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

- หนังสือแจ้งกลุ่มงาน

- รายงานการประชุมทบทวนกรอบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

- มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

- 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

- 3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

- 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

- 2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

- รายงานผลการร้อเรียนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

- ประกาศเจตนารมณ์ลงเว็บไซต์โรงพยาบาล

- รายงานติดตาม