คณะกรรมการบริหาร | โรงพยาบาลพนัสนิคม

นายแพทย์ประยุทธ์ หมื่นหน้า

ผู้อำนวยการ

 

แพทย์หญิงขนิษฐา เจริญขจรชัย

รองผู้อำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์

นางสาววิลาสินี สัตยาทิตย์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

 

นางมณี ธาดาบดินทร์

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

 

นางสาวดรุณวรรณ สามารถ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

 

นางสาวเสน่ห์ บุญเพ็ง

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 

นางสาวชุลีพร แสงเพิ่ม

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

นางจริยภรณ์ นิคมชัยประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

 

นายสนธยา เอี๊ยบกงไชย

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพและยุทธศาสตร์

 

นางรุ่งอรุณ พรหมดวงดี

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

 

นางสาวอรัญญา แป้นทิม

หัวหน้ากลุ่มงานรังษีวิทยา

 

นายอนุพงษ์ ภิญโญ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู