โหลดแบบฟอร์มเอกสาร โปรแกรมต่าง ๆ


 นำเสนอ service plan สาขา RDU ไฟล์นำเสนอ   Download

 นำเสนอ service plan อาชีวเวชศาสตร์   Download

 นำเสนอ service plan สาขา Palliative care   Download

 นำเสนอ service plan สาขาปฐมภูมิ    Download

 นำเสนอ service plan สาขายาเสพติด   Download

 นำเสนอ service plan สาขาแผนไทย   Download

 นำเสนอ service plan สาขา AMR   Download

 คำสั่ง สธ. แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ   Download

 คู่มือ การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดทำโครงการอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2563   Download

 แบบฟอร์มขอประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ   Download

 แบบฟอร์มประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่ง   Download

 แบบฟอร์มประเมินผลงานขอเลื่อนระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ   Download

 แบบแนบท้ายประเมินแพทย์ ตาม สป.ที่ สธ ๐๒๐๑   Download

 แบบฟอร์มขอประเมินเลื่อนระดับชำนาญงาน   Download

 แบบฟอร์มประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   Download

.............................................................................................................................................................
Total 22 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next >>