โหลดแบบฟอร์มเอกสาร โปรแกรมต่าง ๆ


 คู่มือ การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดทำโครงการอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2563   Download

 แบบฟอร์มขอประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ   Download

 แบบฟอร์มประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่ง   Download

 แบบฟอร์มประเมินผลงานขอเลื่อนระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ   Download

 แบบแนบท้ายประเมินแพทย์ ตาม สป.ที่ สธ ๐๒๐๑   Download

 แบบฟอร์มขอประเมินเลื่อนระดับชำนาญงาน   Download

 แบบฟอร์มประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   Download

 แบบฟอร์มการคัดเลือกฯขอเลื่อนระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ   Download

 แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิดเลื่อนระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ   Download

 แบบประเมินแพทย์,ทพ.เลื่อนเป็นชำนาญการ   Download

 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในศูนย์ Admit เดือนธันวาคม 2562   Download

 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้ที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการในคลินิกโภชนาการ เดือนธันวาคม 2562   Download

 ใบลากิจส่วนตัว ลาป่วย ลาคลอดบุตร   Download

 ใบสมัครขอใช้ระบบงาน PACS   Download

 แบบฟอร์มขอข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการ   Download

.............................................................................................................................................................
Total 16 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next >>