ผู้บริหาร | โรงพยาบาลพนัสนิคม

นายแพทย์ประยุทธ์ หมื่นหน้า

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน

 

นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑๑ - ๒๕๒๒

 

นายแพทย์ปัญญา กีรติหัตถยากร

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๓

และ พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๐

นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๕

 

นายแพทย์ประพนธ์ ราษฎรวิจิตร

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๕

 

นายแพทย์เกษม ทรงจิตรัตน์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๓