โรงพยาบาลพนัสนิคม

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลพนัสนิคม ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6