ภาพกิจกรรม | โรงพยาบาลพนัสนิคม

การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลพนัสนิคม ปี 2562


โดย : อรรถวุฒิ บัวคำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ) 26 กรกฏาคม 2563