โครงสร้างองค์กร | โรงพยาบาลพนัสนิคม

ผู้อำนวยการ

กลุ่มงานรังษีวิทยา
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เรียกเก็บบัตรประกันสุขภาพ
กลุ่มงานประกันสุขภาพและยุทธศาสตร์
 • งานประกันสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคและระบาดวิทยา
 • งานสุขาภิบาลอาหาร
 • งานเวชสถิติและข้อมูล
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 • งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครื่อข่ายสุขภาพ
 • งานผู้พิการ
 • งานแรงงานต่างด้าว
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
งานโภชนศาสตร์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
 • งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
 • งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
กลุ่มการพยาบาล
 • งานผู้ป่วยใน
 • งานผู้ป่วยนอก
 • งานห้องผ่าตัด
 • งานวิสัญญีพยาบาล
 • งานพยาบาลผู้คลอด
 • งานควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
 • งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • งานธุรการ
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานการเงินและการบัญชี
 • งานการบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 • งานอาคารสถานที่
 • การบริหารยานพาหนะ
 • งานรักษาความปลอดภัย
 • งานซักฟอก
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
 • งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
 • งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย
 • งานชีวอนามัย
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานการพยาบาลในระยะตั้งครรภ์
 • งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
 • งานตรวจสุขภาพ
 • งานสุขภาพภาคประชาชน
 • ออกหน่วยสถานที่
 • งานคลินิกต่าง ๆ ในกลุ่มงาน