โรงพยาบาลพนัสนิคม

เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพนัสนิคม

ลำดับ ชื่อเรื่องประกาศ วันที่อัพโหลด
1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อตู้แช่ย่ 2 ประตู คอมล่าง 1.2 เมตร จำนวน 1 ตู้

26 ต.ค. 2563
2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร สำหรับอาคารพระพุทธเมตตา จำนวน ๒ ตู้

26 ต.ค. 2563
3

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย งานรังสีวิทยา จำนวน 1 งาน

26 ต.ค. 2563
4

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ กลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน 1 งาน

26 ต.ค. 2563
5

งานเผยแพร่ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ฯ กลุ่มงานรังสี จำนวน 1 งาน

26 ต.ค. 2563
6

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ

22 ต.ค. 2563
7

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน ๒ รายการ

21 ต.ค. 2563
8

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

20 ต.ค. 2563
9

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค เครื่องประกอบอาหารสด เดือนสิงหาคม 2563

20 ต.ค. 2563
10

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

20 ต.ค. 2563
11

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

20 ต.ค. 2563
12

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP จำนวน 1 เครื่อง

20 ต.ค. 2563
13

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง

20 ต.ค. 2563
14

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction จำนวน 5 เครื่อง

20 ต.ค. 2563
15

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 3 จอ

20 ต.ค. 2563
16

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานเภสัชกรรม จำนวน 5 รายการ

20 ต.ค. 2563
17

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

20 ต.ค. 2563
18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดความเร็วสูงฯ

19 ต.ค. 2563
19

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างแพทย์ในคุลนิกโภชนาการ เดือนตุลาคม 2563

19 ต.ค. 2563
20

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างแพทย์ในแผนกผู้ป่วยนอก เดือนตุลาคม 2563

19 ต.ค. 2563
21

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร เอ4เอ3 เดือนกันยายน 2563

19 ต.ค. 2563
22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ

19 ต.ค. 2563
23

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

16 ต.ค. 2563
24

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ

15 ต.ค. 2563
25

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข จำนวน ๑๐ อัน

15 ต.ค. 2563
26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพนัสนิคมฯ

15 ต.ค. 2563
27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เสื้อกันเปื้อนทำจากพลาสติก จำนวน 100 ตัว

15 ต.ค. 2563
28

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

14 ต.ค. 2563
29

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 10 รายการ

14 ต.ค. 2563
30

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 12 รายการ

14 ต.ค. 2563
31

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างหุ่้มเบาะ จำนวน 4 รายการ

14 ต.ค. 2563
32

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 5 รายการ

14 ต.ค. 2563
33

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

14 ต.ค. 2563
34

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ C-fusor Pressure Infusor 1000 ml. จำนวน 1 ชุด

14 ต.ค. 2563
35

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อฮีตเตอร์ 9000 วัตต์ สำหรับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยจุลินทรีย์ จำนวน 3 ตัว

14 ต.ค. 2563
36

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างตรวจเช็คเครื่องอบฆ่าเชื้อพร้อมใบรายงาน จำนวน 1 งาน

14 ต.ค. 2563
37

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างติดตั้งครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ห้าห้องล้างแผล จำนวน 6 รายการ

14 ต.ค. 2563
38

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ งานเอกซเรย์ จำนวน 4 รายการ

14 ต.ค. 2563
39

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ อาคารพระพุทธเมตตา จำนวน 6 รายการ

14 ต.ค. 2563
40

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ งานพิเศษ ฉ.5 จำนวน 13 รายการ

14 ต.ค. 2563
41

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์พร้อมติดครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ

14 ต.ค. 2563
42

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Rechargeable battery,Zoll pro สำหรับเครื่อง AED จำนวน 1 ก้อน

14 ต.ค. 2563
43

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Lamp set for neo-bil จำนวน 1 หลอด

14 ต.ค. 2563
44

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ้างซ่อมแซมเครื่อง Bio safe cabinet จำนวน 4 รายการ

14 ต.ค. 2563
45

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออะไหล่เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยจุลินทรีย์ จำนวน 3 รายการ

14 ต.ค. 2563
46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Adapter,with luer lock male and X-mas tree จำนวน 5 ชิ้น

12 ต.ค. 2563
47

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ

12 ต.ค. 2563
48

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลลูน เบอรื 14 จำนวน 2500 เส้น

09 ต.ค. 2563
49

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Formaldehyde น้ำยา FO จำนวน 10 กล่อง

09 ต.ค. 2563
50

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างตรวจสุขภาพประจำปีแบบเหมาจ่ายเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหะกิจ 1 งาน

09 ต.ค. 2563
51

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มถัง เดือนกันยายน 2563

09 ต.ค. 2563
52

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำมันเดือนกันยายน 2563 จำนวน 3 รายการ

09 ต.ค. 2563
53

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นเหลว เดือนกันยายน 2563

09 ต.ค. 2563
54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ

09 ต.ค. 2563
55

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ HEM - O - LOK L CLIPS (VIOLET) จำนวน ๒๘ อัน

09 ต.ค. 2563
56

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 ต.ค. 2563
57

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดยางรัดเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร ชนิด ๔ ห่วง จำนวน ๒๐ ชุด

08 ต.ค. 2563
58

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลในศูนย์ Admit เดือนกันยายน 2563

08 ต.ค. 2563
59

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

08 ต.ค. 2563
60

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ NONB๕STF NO BLADE ๕ STD FIX จำนวน ๑๒ ชิ้น

07 ต.ค. 2563
61

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุกาแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

06 ต.ค. 2563
62

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ทาร์ซิโอโทมี่แมสพร้อมคอนเนตเตอร์ ผูใหญ่ จำนวน ๑๐๐ ชุด

06 ต.ค. 2563
63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

06 ต.ค. 2563
64

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ หมวด ระยะเวลา ๑๒ เดือน

06 ต.ค. 2563
65

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิ๊ฟเซ็ท จำนวน ๕๐๐ ชุด

06 ต.ค. 2563
66

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Hammer handle artif.wood ๕๐๐ g จำนวน ๒ ชิ้น

05 ต.ค. 2563
67

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสกุการแพทย์กระดาษ EKG เครื่อง Mortara รุ่น ELI ๒๑๐ ๒๕๐ จำนวน ๒๐ พับ

05 ต.ค. 2563
68

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์Ultragel ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑๐ แกลลอน

05 ต.ค. 2563
69

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อไปรษณียบัตร จำนวน 300 ใบ

05 ต.ค. 2563
70

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาผู้ช่วยซักล้างในห้องปฏิบัติการ เดือนกันยายน 2563

05 ต.ค. 2563
71

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้ายกัญชา จำนวน ป้าย

05 ต.ค. 2563
72

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้ายพีวีซี จำนวน 3 รายการ

05 ต.ค. 2563
73

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อข้าวสารหอมมะลิ ขนาด 5 กก. จำนวน 20 ถุง

05 ต.ค. 2563
74

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานใบเสร็จรับเงิน ขนาด ๖.๕x๗ นิ้ว พิมพ์ ๑ สี ๑ หน้า จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ใบ

05 ต.ค. 2563
75

ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจ้างเหมาทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

02 ต.ค. 2563
76

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ เดือนกันยายน 2563

02 ต.ค. 2563
77

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สถัง เดือนกันยายน 2563

02 ต.ค. 2563
78

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำขวด ขนาด 600 ซีซี เดือนกันยายน 2564

02 ต.ค. 2563
79

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำยา EO จำนวน 5 กล่อง

02 ต.ค. 2563
80

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

02 ต.ค. 2563
81

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Ext HDD 2.5" จำนวน 2 ตัว

02 ต.ค. 2563
82

ประกาศรายผู้ชนะจ้างต่ออายุโปรแกรม BMS-HOSxP Activation รายปี 2564

02 ต.ค. 2563
83

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมากำจัดชยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนกันยายน 2563

02 ต.ค. 2563
84

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออาหารสดเครื่องประกอบอาหาร เดือนกรกฎาคม 2563

02 ต.ค. 2563
85

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาลพนัสนิคม เดือนตุลาคม 2563

02 ต.ค. 2563
86

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเดินสาย Lan และสายโทรศัพท์ จำนวน 5 รายการ

02 ต.ค. 2563
87

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม จำนวน ๑ รายการ

02 ต.ค. 2563
88

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม จำนวน ๑ รายการ

02 ต.ค. 2563
89

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพนัสนิคม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ถจ,๖๕๒ ตารางเมตร เดือนตุลาคม ๒๕๖๓

01 ต.ค. 2563
90

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ จำนวน 3 รายการ

01 ต.ค. 2563
91

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างติดตั้งสายแลนด์อุปกรณ์ จำนวน 1 งาน

01 ต.ค. 2563
92

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ

01 ต.ค. 2563
93

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก

28 ก.ย. 2563
94

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 10 ลูก

28 ก.ย. 2563
95

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ

28 ก.ย. 2563
96

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ

28 ก.ย. 2563
97

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ

28 ก.ย. 2563
98

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ

28 ก.ย. 2563
99

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ

28 ก.ย. 2563
100

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ

28 ก.ย. 2563
101

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

28 ก.ย. 2563
102

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

28 ก.ย. 2563
103

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

28 ก.ย. 2563
104

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 4 หลอด

28 ก.ย. 2563
105

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

28 ก.ย. 2563
106

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

28 ก.ย. 2563
107

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

28 ก.ย. 2563
108

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

28 ก.ย. 2563
109

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อฝารองนั่งชักโครกจำนวน 2 ชุด

28 ก.ย. 2563
110

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อตะแกรงน้ำทิ้งดับกลิ่น จำนวน 13 ชุด

28 ก.ย. 2563
111

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อราวผ้าสเตนเลส จำนวน 2 อัน

28 ก.ย. 2563
112

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเอ็ดตัดหย้า จำนวน 2 ม้วน

28 ก.ย. 2563
113

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อเก้าอี้ จำนวน 8 ล้อ

28 ก.ย. 2563
114

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อคาปาซิเตอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 ตัว

28 ก.ย. 2563
115

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อคาปาซิเตอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ตัว

28 ก.ย. 2563
116

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อพัดลมโคจร จำนวน 1 ตัว

28 ก.ย. 2563
117

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อพัดลมโคจร จำนวน 3 ตัว

28 ก.ย. 2563
118

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม Fresenius medical จำนวน ๑ เครื่อง

28 ก.ย. 2563
119

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

28 ก.ย. 2563
120

ประกาศผูั้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม B-Braun จำนวน ๘ เครื่อง

28 ก.ย. 2563
121

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัิตฯ

28 ก.ย. 2563
122

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม นิคคิโซ จำนวน 1 เครืื่อง

25 ก.ย. 2563
123

ประกาศรายชื่อผู้ขนะซื้อวัสดุการแพทย์ ขวด NEBULIZER แบบปรับเปอร์เซ็นสำหรับไปส์ลาย จำนวน ๒ ใบ

25 ก.ย. 2563
124

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่แพทย์ ในคลินิคโชภนาการ เดือนกกันยายน 2563

25 ก.ย. 2563
125

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อพานดอกไม้สด จำนวน 1 ชุด

25 ก.ย. 2563
126

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

25 ก.ย. 2563
127

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

25 ก.ย. 2563
128

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้ากันเปื้อนพลาสติกสีขาว จำนวน ๒๐ ห้อ

25 ก.ย. 2563
129

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้าน ซองบรรจุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

25 ก.ย. 2563
130

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อซองบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ

25 ก.ย. 2563
131

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ CURL CATH 57CM 2 CUFF KIT จำนวน 5 ชิ้น

25 ก.ย. 2563
132

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อชุดทดสอบการส้รางสภาพสุญยากาศในเครื่อง Autoclave จำนวน 200 ชิ้น

25 ก.ย. 2563
133

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสรและทำใบประกาศนียบัตร จำนวน 2 รายการ

25 ก.ย. 2563
134

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 20 กระสอบ

25 ก.ย. 2563
135

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป จำนวน 1 งาน

24 ก.ย. 2563
136

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว หมอนใยสังเคราะห์ จำนวน ๑๐ ใบ

24 ก.ย. 2563
137

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ

23 ก.ย. 2563
138

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัด Sterile จำนวน ๒ รายการ

23 ก.ย. 2563
139

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ

23 ก.ย. 2563
140

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ อายชิลด์ ขวา จำนวน ๘ กล่อง

23 ก.ย. 2563
141

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าซับโลหิตชนิดไม่ปลอดเชื้อ ขนาด ๑๒x๑๒x๘ ชั้น จำนวน ๕๐๐ ชิ้น

23 ก.ย. 2563
142

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสารอาคารพระพุทธประทานพร จำนวน 4 รายการ

23 ก.ย. 2563
143

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Electronics LT300V A FU สำหรับเครื่อง Haematokit 200 จำนวน 1 ชุด

23 ก.ย. 2563
144

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ A-Scan Probe for compact touch จำนวน 1 ชิ้น

23 ก.ย. 2563
145

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างกั้นหอง ทำชั้นและซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 9 รายการ

23 ก.ย. 2563
146

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 10 รายการ

23 ก.ย. 2563
147

ประกาศรายชื่อผู้ชนะติดตั้งปลั๊กไฟ้ พัดลมและสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 15 รายการ

23 ก.ย. 2563
148

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเดินท่อประปาบรเวณแฟลต 4 สนามฟุตบอล จำนวน 9 รายการ

23 ก.ย. 2563
149

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ จำนวน 21 รายการ

23 ก.ย. 2563
150

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบ้านพักร่มไทย จำนวน 3 รายการ

23 ก.ย. 2563
151

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 3 รายการ

23 ก.ย. 2563
152

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเจ้างติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก จำนวน 14 รายการ

23 ก.ย. 2563
153

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมอาคารสถานที่ ห้องน้ำผู้ป่วยคลินิคพิเศษ จำนวน 1 งาน

23 ก.ย. 2563
154

ประกาศรายชื่อผู้ชนะปรับช่องเปลี่ยนกระจก จำนวน 1 ชุด

23 ก.ย. 2563
155

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเก้าอี้สำนักงาน หลังตาข่าย ปรับระดับได้ จำนวน 4 ตัว

23 ก.ย. 2563
156

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

23 ก.ย. 2563
157

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ

23 ก.ย. 2563
158

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

22 ก.ย. 2563
159

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องดูดมือถือ IPAS MVA จำนวน 1 ชุด

22 ก.ย. 2563
160

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ชามรูปไต 10” ไม่มีฝา จำนวน 20 ชิ้น

22 ก.ย. 2563
161

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

22 ก.ย. 2563
162

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ

21 ก.ย. 2563
163

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

21 ก.ย. 2563
164

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

21 ก.ย. 2563
165

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารพระพุทธบารมี จำนวน 1 ตู้

18 ก.ย. 2563
166

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อตะแกรงพลาสติก จำนวน 2 โหล

18 ก.ย. 2563
167

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซ่อมแซมบ้านพักราชการ จำนวน 1 งาน

18 ก.ย. 2563
168

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อรีโมทประตู จำนวน 1 ชุด

18 ก.ย. 2563
169

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกระตอกน้ำร้อน ขนาด 2.8 ลิตร จำนวน 1 ใบ

18 ก.ย. 2563
170

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกล่องไฟทางเดินหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

18 ก.ย. 2563
171

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Lime Electrode จำนวน 1 ชุด

18 ก.ย. 2563
172

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมลิ้นชัก จำนวน 1 งาน

18 ก.ย. 2563
173

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 3 รายการ

18 ก.ย. 2563
174

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

18 ก.ย. 2563
175

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

18 ก.ย. 2563
176

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

17 ก.ย. 2563
177

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือเย็บและตัดต่ออัตโนมัติแบบตรง จำนวน 1 ชุด

17 ก.ย. 2563
178

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัด Sterile No.๗ จำนวน ๒๘ กล่อง

17 ก.ย. 2563
179

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ฯ งานทันตกรรม ๒ เครื่อง จำนวน 1 งาน

17 ก.ย. 2563
180

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

17 ก.ย. 2563
181

ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดฯ

17 ก.ย. 2563
182

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน

16 ก.ย. 2563
183

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารพุทธประทานพร ๒ ตู้ จำนวน ๑ งาน

16 ก.ย. 2563
184

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ระยะเวลา 12 เดือน ปี2564

15 ก.ย. 2563
185

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงฯ

15 ก.ย. 2563
186

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ

15 ก.ย. 2563
187

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

15 ก.ย. 2563
188

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง

14 ก.ย. 2563
189

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวิทยุสื่อสาร IC92 จำนวน 1 ชุด

14 ก.ย. 2563
190

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ

14 ก.ย. 2563
191

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นเหลว เดือนสิงหาคม 2563

14 ก.ย. 2563
192

ประกาศรายชื่อผู้ชนะน้ำดื่มถัง เดือนสิงหาคม 2563

14 ก.ย. 2563
193

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 5 เครื่อง

14 ก.ย. 2563
194

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 5 เครื่อง

14 ก.ย. 2563
195

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

14 ก.ย. 2563
196

ประกาศรายชื่อผู้จ้างถ่ายเอกสารแปลนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 4 ชั้น จำนวน 552 แผ่น

14 ก.ย. 2563
197

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวััสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ

14 ก.ย. 2563
198

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Sanidex OPA - ๕ Ltr Batch จำนวน ๑๐ แกลลอน

14 ก.ย. 2563
199

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดปฏิบัติการผู้ชายสีเขียวเข้ม คอวี (เสื้อ+กางเกง) จำนวน 4 รายการ

14 ก.ย. 2563
200

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ

14 ก.ย. 2563
201

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อตะกร้าพลาสติก จำนวน 2 โหล

14 ก.ย. 2563
202

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารขาวดำ A1,A3 เดือนสิงหาคม 2563

14 ก.ย. 2563
203

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ ในศูน Admit เดือนสิงหาคม 2563

14 ก.ย. 2563
204

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ

11 ก.ย. 2563
205

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์์ ระบบ R/O จำนวน ๑ งาน

11 ก.ย. 2563
206

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

11 ก.ย. 2563
207

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 หมวด

10 ก.ย. 2563
208

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม จำนวน ๑ รายการ

10 ก.ย. 2563
209

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Saw Blade 70/49x14x0.6/0.4 mm จำนวน 2 ชิ้น

10 ก.ย. 2563
210

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม จำนวน ๑ รายการ

10 ก.ย. 2563
211

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Pre-Drilling Screw 2.0 x 8 mm จำนวน 4 ชิ้น

10 ก.ย. 2563
212

ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ฯ

10 ก.ย. 2563
213

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

10 ก.ย. 2563
214

ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า โรงพยาบาลพนัสนิคมฯ

09 ก.ย. 2563
215

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ

09 ก.ย. 2563
216

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อPeep vale and Adtapter Assembly จำนวน 5 อัน

08 ก.ย. 2563
217

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแค็ป 3 uf จำนวน 5 ตัว

08 ก.ย. 2563
218

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสามทางวาล์ว 1/2 นิ้ว จำนวน 3 ชุด

08 ก.ย. 2563
219

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อราวแขวนผ้า จำนวน 2 อัน

08 ก.ย. 2563
220

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 4 ดวง

08 ก.ย. 2563
221

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อพัดลมโครจร จำนวน 1 ตัว

08 ก.ย. 2563
222

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อพัดลมโครจร จำนวน 1 ตัว

08 ก.ย. 2563
223

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อพัดลมโครจร จำนวน 1 ตัว

08 ก.ย. 2563
224

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

08 ก.ย. 2563
225

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

08 ก.ย. 2563
226

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ

08 ก.ย. 2563
227

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

08 ก.ย. 2563
228

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

08 ก.ย. 2563
229

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ

08 ก.ย. 2563
230

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

08 ก.ย. 2563
231

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

08 ก.ย. 2563
232

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

08 ก.ย. 2563
233

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

08 ก.ย. 2563
234

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ P.G.A ๒/๐ ๗๕ CM CUT ๓/๘ ๒๕ MM จำนวน ๓๐ โหล

08 ก.ย. 2563
235

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ NONB๑๒STF NO BLADE ๑๒ STD FIX จำนวน ๑๒ ชิ้น

08 ก.ย. 2563
236

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ STERI GAGE STEAM INTEGRATOR ๕๐๐ EA จำนวน ๒๐ กล่อง

03 ก.ย. 2563
237

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อปากคีบหัวเด้ก จำนวน 2 ด้าม

03 ก.ย. 2563
238

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

03 ก.ย. 2563
239

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

03 ก.ย. 2563
240

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ

03 ก.ย. 2563
241

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

03 ก.ย. 2563
242

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 1 ตัว

03 ก.ย. 2563
243

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

03 ก.ย. 2563
244

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

03 ก.ย. 2563
245

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเดือนสิงหาคม 2563

03 ก.ย. 2563
246

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด ขนาด 600 วซีซี เดือนสิงหาคม 2563

03 ก.ย. 2563
247

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง งานรังสีวิทยา จำนวน ๑ งาน

02 ก.ย. 2563
248

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

02 ก.ย. 2563
249

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ไตเทียม จำนวน 2 รายการ

02 ก.ย. 2563
250

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

02 ก.ย. 2563
251

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเอทธิลีนอ๊อกไซดื แก๊ส จำนวน 1 ท่อ

02 ก.ย. 2563
252

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

02 ก.ย. 2563
253

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ เดือนสิงหาคม 2563

02 ก.ย. 2563
254

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแก๊สถัง เดือนสิงหาคม 2563

02 ก.ย. 2563
255

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างกำจัดขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนสิงหาคม 2563

02 ก.ย. 2563
256

ประกาศรายชื่อผู้ขนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

02 ก.ย. 2563
257

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษคิวเทอร์มอลบัตรคิว ขนาด 80 มม. x 80 จำนวน 500 ม้วน

02 ก.ย. 2563
258

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ๒ เครื่อง จำนวน ๑ งาน

02 ก.ย. 2563
259

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ งาน

02 ก.ย. 2563
260

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่และเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป จำนวน 1 งาน

02 ก.ย. 2563
261

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยซักล้างในห้องปฏิบัติการ เดือนสิงหาคม 2563

02 ก.ย. 2563
262

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่แพทย์ด้านโภชนาการ เดือนสิงหาคม 2563

02 ก.ย. 2563
263

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างพ่นยุง ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563

02 ก.ย. 2563
264

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Corite 10% Sodium Hypochlorite จำนวน 8 แกลลอน

02 ก.ย. 2563
265

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อยาสมุนไพร จำนวน ๒ รายการ

01 ก.ย. 2563
266

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อยาแก้ปวดกล้ามเนื้อผง(อายุวัฒนะ) จำนวน ๒ กิโลกรัม

01 ก.ย. 2563
267

ประกาศรายชิ้อผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๗ รายการ

01 ก.ย. 2563
268

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา แคปซูลสีใส เบอร์ ๐ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ชิ้น

01 ก.ย. 2563
269

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนา 400 KVA จำนวน 1 งาน

01 ก.ย. 2563
270

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

01 ก.ย. 2563
271

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200KVA จำนวน 1 งาน

31 ส.ค. 2563
272

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA จำนวน 1 งาน

31 ส.ค. 2563
273

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ DK ๘.๕mm Ulrata Capsulorhexis Forceps tip to angle length ๑๓ mm จำนวน ๕ ชิ้น

31 ส.ค. 2563
274

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

31 ส.ค. 2563
275

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องวัดความดันตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง

31 ส.ค. 2563
276

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อจอบอร์ดหน้าเครื่อง HEM-907 จำนวน 1 แผ่น

31 ส.ค. 2563
277

ประกาศราายชื่อผู้ชนะจ้างติดตั้งเคาน์เตอร์และประตูอลูมิเนียม ห้องเอกซเรย์ จำนวน 2 รายการ

31 ส.ค. 2563
278

ประกาศราายชื่อผู้ชนะจ้างติดตั้งวงกบอลูมิเนียม จำนวน 3 รายการ

31 ส.ค. 2563
279

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ แฟลตพักเจ้าหน้าที่ ห้อง A6 จำนวน 5 รายการ

31 ส.ค. 2563
280

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ แฟลตพักเจ้าหน้าที่ ห้อง D3 จำนวน 13 รายการ

31 ส.ค. 2563
281

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมฝ้าฉาบเรียบ ทาสี ห้องทำงานหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 1 งาน

31 ส.ค. 2563
282

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำฝาปิดบ่อพักน้ำเส้ย จำนวน 3 ชุด

31 ส.ค. 2563
283

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องพิเศษ ชั้น 507 จำนวน 2 รายการ

31 ส.ค. 2563
284

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมหลังคากันสดอาคารสนับสนุนบริการ จำนวน 5 รายการ

31 ส.ค. 2563
285

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างกำจัดสิ่งปฏิบกูล จำนวน 2 รายการ

31 ส.ค. 2563
286

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรกคลอด (Bedside infant monitor BP with O๒ sat)

31 ส.ค. 2563
287

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 10 รายการ

28 ส.ค. 2563
288

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องพิเศษ ชั้น 5 จำนวน 17 รายการ

28 ส.ค. 2563
289

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องพิเศษ ชั้น 4 จำนวน 17 รายการ

28 ส.ค. 2563
290

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัด จำนวน 6 รายการ

28 ส.ค. 2563
291

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

28 ส.ค. 2563
292

ประกวดรายชื่อผู้ชนะซื้อหม้อต้มเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 ใบ

28 ส.ค. 2563
293

เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 หมวด ปี2564

28 ส.ค. 2563
294

ประกาศรายชื้อผู้ชนะงานจ้างเหมาทำใบคำสั่งแพทย์ (ห้องคลอด) จำนวน ๑๐ เล่ม

28 ส.ค. 2563
295

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติฯ

28 ส.ค. 2563
296

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ

28 ส.ค. 2563
297

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

28 ส.ค. 2563
298

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ

27 ส.ค. 2563
299

เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ

27 ส.ค. 2563
300

เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ

27 ส.ค. 2563
301

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างติดตั้งประตูอลูมิเนียมห้องเก็บของงานอุบัติเหตุ จำนวน 2 รายการ

27 ส.ค. 2563
302

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

27 ส.ค. 2563
303

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 2 ตัว

27 ส.ค. 2563
304

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อชุดชัคชั่น ขนาด 3000 มล พร้อมฝา จำนวน 1 ชุด

27 ส.ค. 2563
305

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อหม้อแปลงสวิทซ์สำหรับเครื่องรับโทรทัศน๋์ ขนาด 5V2A จำนวน 2 ตัว

27 ส.ค. 2563
306

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

27 ส.ค. 2563
307

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อชุดล้อสำหรับเตียงผ่าตัด รุ่น Betasar 1131 จำนวน 1 ชุด

27 ส.ค. 2563
308

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Rechargeable Li-on Battery,R-Series จำนวน 1 ชุด

27 ส.ค. 2563
309

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออะไหล่เครื่องกรองน้ำ จำนวน 5 รายการ 2 เครื่อง

27 ส.ค. 2563
310

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อราวกั้นเตียง จำนวน 2 อัน

27 ส.ค. 2563
311

ประกาศรายชื่อผู้จ้างซ่อมยาพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 5 รายการ

27 ส.ค. 2563
312

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อ ล้อ ขนาด 5 นิ้ว เกลียวละเอียด ยางเทา มีเบรก จำนวน 30 ล้อ

27 ส.ค. 2563
313

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อ ล้อ ขนาด 8 นิ้ว เดือย มีเบรก จำนวน 8 ล้อ

27 ส.ค. 2563
314

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ SpO2 Adult finger clip Sensor Philips จำนวน 2 เส้น

27 ส.ค. 2563
315

ประกาศราายชื่อผู้ชนะจ้างตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 KW. อาคารพระพุทธประทานพร จำนวน 1 งาน

27 ส.ค. 2563
316

เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดฯ

27 ส.ค. 2563
317

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ HP CF๒๑๗ No.๑๗A สีดำ จำนวน ๑๐ กล่อง

26 ส.ค. 2563
318

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์สำเนา SF สีดำ จำนวน ๑๐ หลอด

26 ส.ค. 2563
319

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ OPSITE ๑๕ CM X ๒๘ CM X ๑๐ S จำนวน ๑๒ กล่อง

26 ส.ค. 2563
320

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ๕มม X ๓๔ซม ก้านจี้แบบตะขอ จำนวน ๓ ชิ้น

26 ส.ค. 2563
321

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ENDOPATH PROBE PLUS II HANDLE จำนวน ๓ ชิ้น

26 ส.ค. 2563
322

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์. จำนวน ๓ รายการ

26 ส.ค. 2563
323

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ๕ มม. ตัวจับเนื้อเยื่อ จำนวน ๓ ชิ้น

26 ส.ค. 2563
324

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

26 ส.ค. 2563
325

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

26 ส.ค. 2563
326

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง MOUSE ชนิดมีสานเชื่อมต่อ USB จำนวน 20 อัน

25 ส.ค. 2563
327

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

25 ส.ค. 2563
328

ประกาศผู้ซื้อวัสดุสำนักงาน ตู้ลิ้นชัก ขนาด 25.5x34x37.5 ซม. จำนวน 2 ใบ

25 ส.ค. 2563
329

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 งาน

25 ส.ค. 2563
330

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ DLC-MED11-.5FR-13.5CM MEDCATH จำนวน 6 แกลลอน

25 ส.ค. 2563
331

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Bacterial/Viral Filter จำนวน 300 ชิ้น

25 ส.ค. 2563
332

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 80 แกลลอน

25 ส.ค. 2563
333

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

25 ส.ค. 2563
334

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 18 รายการ

25 ส.ค. 2563
335

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาน้ำเสียจากระบบบ่อบำบัด จำนวน 2 รายการ

25 ส.ค. 2563
336

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ไม้กดลิ้น จำนวน ๑๐ กล่อง

24 ส.ค. 2563
337

ประกาศผู้ชนะซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว กระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ จำนวน ๕ ลัง

24 ส.ค. 2563
338

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

24 ส.ค. 2563
339

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

24 ส.ค. 2563
340

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ

24 ส.ค. 2563
341

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม จำนวน ๑ รายการ

24 ส.ค. 2563
342

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม จำนวน ๑ รายการ

24 ส.ค. 2563
343

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ

24 ส.ค. 2563
344

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานศัลยกรรม จำนวน 2 รายการ

21 ส.ค. 2563
345

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานพิเศษ 5 ห้อง 503 จำนวน 4 รายการ

21 ส.ค. 2563
346

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานอุบัติเหตุ จำนวน 3 รายการ

21 ส.ค. 2563
347

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานศัลยกรรม จำนวน 2 รายการ

21 ส.ค. 2563
348

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

21 ส.ค. 2563
349

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานรังสีวิทยา จำนวน 1 รายการ

21 ส.ค. 2563
350

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างติดตั้งประตูเคาน์เตอร์อลูมิเนียม จำนวน 1 งาน

21 ส.ค. 2563
351

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างรื้อฝ้าแขวน-เปลี่ยนฝ้า จำนวน 1 งาน

21 ส.ค. 2563
352

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

21 ส.ค. 2563
353

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Barraquer needle holder curved with lock Jaw ๐.๕๕ จำนวน ๕ ชิ้น

21 ส.ค. 2563
354

ร่างประกาศเจ้าเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ฯ ปี2564

20 ส.ค. 2563
355

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ ปี2564

20 ส.ค. 2563
356

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ฯไม่น้อยกว่า1300 ลิตร

20 ส.ค. 2563
357

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

20 ส.ค. 2563
358

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการทำใบคำสั่งแพทย์ จำนวน ๓๐๐ เล่ม

20 ส.ค. 2563
359

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ

20 ส.ค. 2563
360

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำแบบฟอร์มเอกสารการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

19 ส.ค. 2563
361

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Gold Probe ๗F/๓๐๐ cm จำนวน ๑ ชิ้น

19 ส.ค. 2563
362

ประกาศผู้ชนะซื้อ กระดาษปริ้นสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ๓๐๐ ม้วน

19 ส.ค. 2563
363

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

19 ส.ค. 2563
364

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อรีโมท จำนวน 2 รายการ

19 ส.ค. 2563
365

ประกาศรายชื่อผู้ชนะล้อเลื่อนประตูตู้ จำนวน 2 ล้อ

19 ส.ค. 2563
366

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้าย คลิลิก จำนวน 2 รายการ

19 ส.ค. 2563
367

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้าย ทรงพระเจริญ จำนวน 1 ป้าย

19 ส.ค. 2563
368

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้าย วันแม่แห่งชาติ จำนวน 1 ป้าย

19 ส.ค. 2563
369

ประกาศรายชื้้อผู้ชนะจ้างทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ

19 ส.ค. 2563
370

ประกาศรายชื้้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมวิทยุสื้อสาร จำนวน 2 รายการ

19 ส.ค. 2563
371

ประกาศรายชื้้อผู้ชนะจ้างตรวจเช็คไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

19 ส.ค. 2563
372

ประกาศรายชื้้อผู้ชนะซื้อกระจกดำ จำนวน 1 แผ่น

19 ส.ค. 2563
373

ประกาศรายชื้้อผู้ชนะซื้ออ่างล้างมือ จำนวน 1 ชุด

19 ส.ค. 2563
374

ประกาศรายชื้้อผู้ชนะซื้ออะไหล่ด้ามกรอฟัน จำนวน 2 ชิ้น

19 ส.ค. 2563
375

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสารคาร์บอน จำนวน 50 ลิตร

19 ส.ค. 2563
376

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สายรัดข้อมือผู้ใหญ่ สีมุก กระดาษสอดสีขาว จำนวน ๒๕๐๐ เส้น

19 ส.ค. 2563
377

ประกาศผู้ชนะซืื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร A๕ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๑๐๐ รีม

19 ส.ค. 2563
378

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด จำนวน ๒ เครื่อง

19 ส.ค. 2563
379

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ

19 ส.ค. 2563
380

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องตรวจพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ

19 ส.ค. 2563
381

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ

18 ส.ค. 2563
382

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

18 ส.ค. 2563
383

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ

18 ส.ค. 2563
384

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

18 ส.ค. 2563
385

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

18 ส.ค. 2563
386

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ

18 ส.ค. 2563
387

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเดือนกรกฎาคม 2563

17 ส.ค. 2563
388

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

17 ส.ค. 2563
389

ประกาศผู้ชนะซื้อผา้ายาง ขนาด 36x65 นิ้ว จำนวน 30 ผืน

17 ส.ค. 2563
390

ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 จำนวน 10 เล่ม

17 ส.ค. 2563
391

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวัดอุรหภูมิและความชื้น 2 เซนเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง

17 ส.ค. 2563
392

ประกาศผู้ชนะซื้อGAUZE DRAIN 0.25"x4 YD (NON-STERILE) จำนวน 200 ชิ้น

17 ส.ค. 2563
393

ประกาศผู้ชนะซื้อธง สก. ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 10 ผืน

17 ส.ค. 2563
394

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

17 ส.ค. 2563
395

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

17 ส.ค. 2563
396

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มถังเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 2 รายการ

17 ส.ค. 2563
397

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ เดือนกรกฏาคม 2563

17 ส.ค. 2563
398

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด ขนาด 600 ซีซี เดือนกรกฎาคม 2563

17 ส.ค. 2563
399

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนกรกฎาคม 2563

17 ส.ค. 2563
400

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นเหลวเดือนกรกฎาคม 2563

17 ส.ค. 2563
401

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อRenalin 100 cold จำนวน 3 ชิ้น

17 ส.ค. 2563
402

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำบายศรี กิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ 2563 จำนวน 1 งาน

17 ส.ค. 2563
403

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อChemical integrator complise class 5 จำนวน 20 ชิ้น

17 ส.ค. 2563
404

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ

17 ส.ค. 2563
405

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

17 ส.ค. 2563
406

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ PALACOS R+G ๑x๔๐ จำนวน ๒ กล่อง

14 ส.ค. 2563
407

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

14 ส.ค. 2563
408

เผยแพร่ราคากลางจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปี2564

14 ส.ค. 2563
409

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

14 ส.ค. 2563
410

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ

13 ส.ค. 2563
411

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ

13 ส.ค. 2563
412

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้ามัดแขน มัดขา จำนวน ๒๐ อัน

12 ส.ค. 2563
413

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

11 ส.ค. 2563
414

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้า ปี2564

11 ส.ค. 2563
415

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว หมอนหนังเทียม จำนวน ๖ ใบ

11 ส.ค. 2563
416

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

10 ส.ค. 2563
417

เผบแพร่ราคากลางซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

10 ส.ค. 2563
418

เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารปี2564

10 ส.ค. 2563
419

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Syring lrrigate ๕๐ cc จำนวน ๔ โหล

10 ส.ค. 2563
420

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๒ รายการ

10 ส.ค. 2563
421

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Pre-Drilling Screw 2.0 x 6 mm จำนวน 4 ชิ้น

07 ส.ค. 2563
422

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ

07 ส.ค. 2563
423

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ

07 ส.ค. 2563
424

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP CF๒๔๘A No.๔๘A สีดำ จำนวน ๑๐ กล่อง

07 ส.ค. 2563
425

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ CONFORMING BANDAGE จำนวน 4 รายการ

06 ส.ค. 2563
426

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Autoclave tape ขนาด ๑.๒ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ ม้วน

06 ส.ค. 2563
427

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 ส.ค. 2563
428

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัด Sterile No.๖.๕ จำนวน ๒๔ กล่อง

06 ส.ค. 2563
429

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 14 รายการ

06 ส.ค. 2563
430

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อราวข้างเตียงแบบปีกนก จำนวน 2 อัน

06 ส.ค. 2563
431

ประกาศรา่ยชื่อผู้ชนะซื้อสะดืออ่างพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

06 ส.ค. 2563
432

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออะไหล่เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 ชุด

06 ส.ค. 2563
433

ประกาศรายชื้่อผู้ชนะซื้ออะไหล่เครื่อง Monitor จำนวน 2 รายการ

06 ส.ค. 2563
434

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออะไหล่เตียงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

06 ส.ค. 2563
435

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อ ขนาด 8 นิ้ว เดือย มีเบรก จำนวน 8 ล้อ

06 ส.ค. 2563
436

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

06 ส.ค. 2563
437

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออะไหล่เครื่องเป่าลมร้อน Filter จำนวน 3 ชิ้น

06 ส.ค. 2563
438

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อราวข้างเตียง จำนวน 2 รายการ

06 ส.ค. 2563
439

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 38 รายการ

06 ส.ค. 2563
440

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างติดตัั้งจอโปรเจคเตอร์และเครื่องฉาย จำนวน 4 รายการ

06 ส.ค. 2563
441

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อปั๊มแช่ดูดน้ำ จำนวน 2 ตัว

06 ส.ค. 2563
442

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 5 รายการ

06 ส.ค. 2563
443

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,100 บีทียูห้องสังเกตุอาการ จำนวน 9 รายการ

06 ส.ค. 2563
444

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,100 บีทียูห้องสังเกตุอาการ จำนวน 10 รายการ

06 ส.ค. 2563
445

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู ห้อง 514 จำนวน 2 รายการ

06 ส.ค. 2563
446

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 8 รายการ

06 ส.ค. 2563
447

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 9 รายการ

06 ส.ค. 2563
448

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Detergent ล้างเครื่องมือ จำนวน ๘ แกลลอน

06 ส.ค. 2563
449

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือ Sterile ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๒ รายการ

05 ส.ค. 2563
450

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

05 ส.ค. 2563
451

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ รุ่น Micro + A๑๒๓ พร้อมอุปกรณ์ฉีดเลนส์ จำนวน ๓๕ กล่อง

04 ส.ค. 2563
452

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบอินฟาเรด จำนวน 5 เครื่อง

04 ส.ค. 2563
453

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการพทย์เครื่องดมยาสลบ จำนวน ๒ รายการ

04 ส.ค. 2563
454

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือ Sterile ชนิดไม่มีแป้ง No.๗.๕ จำนวน ๒๔ กล่อง

04 ส.ค. 2563
455

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานในศูนย์ Admit เดือนกรกฏาคม 2563

04 ส.ค. 2563
456

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยชักล้างในห้องปฏิบัติการ เดือนกรกฎาคม 2563

04 ส.ค. 2563
457

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทยืผู้เชียวชาญด้านโภชนาการ เดือนกรกฏาคม 2563

04 ส.ค. 2563
458

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ

04 ส.ค. 2563
459

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อโต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ แบบเมโย จำนวน 1 ตัว

04 ส.ค. 2563
460

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อข้าวหอมมะลิ ขนาด 5 กก. จำนวน 20 ถุง

04 ส.ค. 2563
461

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเกลือ ขนาด 10 กก. จำนวน 10 ถุง

04 ส.ค. 2563
462

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้

04 ส.ค. 2563
463

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อลิ้นชัก 2 ชั้น จำนวน 10 ใบ

04 ส.ค. 2563
464

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อผ้าใบ จำนวน 1 ผืน

04 ส.ค. 2563
465

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัด Sterile ชนิดไม่มีแป้ง No.๘ จำนวน ๑๒ กล่อง

04 ส.ค. 2563
466

ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุการแพทย์ Disposable Varices Injector จำนวน ๖ ชิ้น

04 ส.ค. 2563
467

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค เครื่องปรุงอาหาร เดือนพฤษภาคม 2563

03 ส.ค. 2563
468

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สเดือนกรกฎาคม 2563

03 ส.ค. 2563
469

ประกาศรายจ้างทำสติ๊กเกอร์สมุนไพ จำนวน 2 รายการ

03 ส.ค. 2563
470

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รายการ

03 ส.ค. 2563
471

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อซองสำเร็จรูป Steam EO 57 mmx100 mm. จำนวน 100 กล่อง

03 ส.ค. 2563
472

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 งาน

03 ส.ค. 2563
473

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ

03 ส.ค. 2563
474

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

03 ส.ค. 2563
475

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 20 กระสอบ

03 ส.ค. 2563
476

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติพร้อมเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน 2 ชุด

03 ส.ค. 2563
477

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

03 ส.ค. 2563
478

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ 118.59 จำนวน 200 ชุด

03 ส.ค. 2563
479

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ P.U.FOAM (๑๒ x ๑๒) MEDICAL GRADE จำนวน ๑๐ ชิ้น

03 ส.ค. 2563
480

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

31 ก.ค. 2563
481

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อไฟฉุกเฉิน ชนิดกลมเบอร์ 3 จำนวน 1 ชิ้น

30 ก.ค. 2563
482

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ่างล้างหน้า จำนวน 2 ชุด

30 ก.ค. 2563
483

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อInfant NIBP cuff จำนวน 1 ชุด

30 ก.ค. 2563
484

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อชั้นขึ้นเตียง 1 ชั้น จำนว 1 ชุด

30 ก.ค. 2563
485

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกล่องไฟทางหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

30 ก.ค. 2563
486

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อหลอดไฟหน้ารถยนต์ จำนวน 2 คู่

30 ก.ค. 2563
487

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ

30 ก.ค. 2563
488

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

30 ก.ค. 2563
489

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อพัดลมโคจร จำนวน 2 ตัว

30 ก.ค. 2563
490

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อฝักบัว จำนวน 1 ชุด

30 ก.ค. 2563
491

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเบรกเกอร์ จำนวน 1 ตัว

30 ก.ค. 2563
492

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงปรับเป็นเตียงนอนได้ฯ จำนวน ๕ ตัว

29 ก.ค. 2563
493

เผยแพร่แผนจ้างบริการCT SCAN ปี2564

29 ก.ค. 2563
494

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

29 ก.ค. 2563
495

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศ

24 ก.ค. 2563
496

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานสติกเกอร์ไดเร็กซ์เทอร์ ขนาด ๖x๒.๓ ซม. จำนวน ๓๐ กล่อง

24 ก.ค. 2563
497

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

24 ก.ค. 2563
498

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิ๊ฟเซ็ท จำนวน ๕๐๐ ชุด

23 ก.ค. 2563
499

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

23 ก.ค. 2563
500

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

23 ก.ค. 2563
501

ประกาศผู้ชนะซื้อวัดสุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

23 ก.ค. 2563
502

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแทพย์ COLD HOT PACK จำนวน ๑๐ กล่อง

23 ก.ค. 2563
503

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข จำนวน ๓ กล่อง

23 ก.ค. 2563
504

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

23 ก.ค. 2563
505

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ รุ่น HP-241B จำนวน 1 เครื่อง

22 ก.ค. 2563
506

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อถุงบรรจุอาหารเหลว 500 ml. จำนวน 10,000 ใบ

22 ก.ค. 2563
507

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องประกอบอาหาร เดือนมิถุนายน 2563

22 ก.ค. 2563
508

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องประกอบอาหาร เดือนเมษายน 2563

22 ก.ค. 2563
509

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างวิเคราะห์คุรภาพน้ำเสีย จำนวน 2 รายการ

22 ก.ค. 2563
510

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นเหลว เดือนมิถุนายน 2563

22 ก.ค. 2563
511

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำสติ๊กเกอร์ ขนาด 9x6 ซม. จำนวน 2,000 ใบ

22 ก.ค. 2563
512

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 80 แกลลอน

22 ก.ค. 2563
513

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องกำจัดเชื้อและสารพิษในอากาศ จำนวน 4 เครื่อง

22 ก.ค. 2563
514

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ

22 ก.ค. 2563
515

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารแบบขาวดำ A4,A3 เดือนมีนาคม 2563

22 ก.ค. 2563
516

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องวัดและติดตามความอิ่มตัวของอ๊อกวิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง

22 ก.ค. 2563
517

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง

22 ก.ค. 2563
518

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง

22 ก.ค. 2563
519

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Redon Needle จำนวน 3 รายการ

22 ก.ค. 2563
520

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน. ๓ รายการ

22 ก.ค. 2563
521

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

22 ก.ค. 2563
522

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

22 ก.ค. 2563
523

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ทาร์ซิโอโทมี่ทิ้ว ซิลเวอร์ ๑๐ มม. จำนวน ๕ อัน

22 ก.ค. 2563
524

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์. จำนวน ๒ รายการ

21 ก.ค. 2563
525

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม B-Braun จำนวน 8 เครื่อง

21 ก.ค. 2563
526

แผยแพร่ราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศสภาพปอด จำนวน ๒ เครื่อง

21 ก.ค. 2563
527

เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ปี2564

21 ก.ค. 2563
528

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

21 ก.ค. 2563
529

เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ

17 ก.ค. 2563
530

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

17 ก.ค. 2563
531

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุกาแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

16 ก.ค. 2563
532

ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 หมวด ปี2564

16 ก.ค. 2563
533

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ชุดเก็บเสมหะ เบอร์ 14 จำนวน 100 ชุด

16 ก.ค. 2563
534

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ

16 ก.ค. 2563
535

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องช่วยหายใจฯสำหรับทารกแรกเกิด

15 ก.ค. 2563
536

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯสำหรับทารกแรกเกิด

15 ก.ค. 2563
537

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.ค. 2563
538

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเจล ๓๐ กรัม สีขาวทึบ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.ค. 2563
539

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อยาสมุนไพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.ค. 2563
540

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือตัดต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม จำนวน ๑ ชุด

15 ก.ค. 2563
541

ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวิเคมีฯ25 รายการ

15 ก.ค. 2563
542

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ OPA จำนวน ๙ แกลลอน

15 ก.ค. 2563
543

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซืืิ้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ

15 ก.ค. 2563
544

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม จำนวน ๑ รายการ

14 ก.ค. 2563
545

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม จำนวน ๑ รายการ

13 ก.ค. 2563
546

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน ๑๐ รายการ

13 ก.ค. 2563
547

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

13 ก.ค. 2563
548

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

13 ก.ค. 2563
549

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 505 จำนวน 1 รายการ

13 ก.ค. 2563
550

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อพัดลมโครจร จำนวน 2 ตัว

13 ก.ค. 2563
551

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสว่านไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว

13 ก.ค. 2563
552

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

13 ก.ค. 2563
553

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

13 ก.ค. 2563
554

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้ายโปสเตอร์ ไวนิล X-Stand จำนวน 3 ป้าย

13 ก.ค. 2563
555

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ

13 ก.ค. 2563
556

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารปี2564

13 ก.ค. 2563
557

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

13 ก.ค. 2563
558

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

10 ก.ค. 2563
559

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP CF๒๑๗ A จำนวน ๑๐ กล่อง

10 ก.ค. 2563
560

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัด Sterile ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๒ รายการ

10 ก.ค. 2563
561

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP CE๒๘๕A จำนวน ๑๐ กล่อง

10 ก.ค. 2563
562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊มยูนิตทำฟัน จำนวน 2 รายการ

10 ก.ค. 2563
563

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานพิเศษ 511 จำนวน 1 รายการ

10 ก.ค. 2563
564

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานจ่ายกลาง จำนวน 3 รายการ

10 ก.ค. 2563
565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานห้องคลอด จำนวน 3 รายการ

10 ก.ค. 2563
566

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานเภสัชกรรม จำนวน 3 รายการ

10 ก.ค. 2563
567

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานแพทย์แผนไทย จำนวน 1 รายการ

10 ก.ค. 2563
568

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานวิสัญญี จำนวน 3 รายการ

10 ก.ค. 2563
569

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานทันตกรรม จำนวน 3 รายการ

10 ก.ค. 2563
570

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

10 ก.ค. 2563
571

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ

10 ก.ค. 2563
572

ประกาศแผนจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า รพ.พนัสนิคม

10 ก.ค. 2563
573

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Stockinett 10 cm x 20 m จำนวน ๓ ม้วน

09 ก.ค. 2563
574

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ OPSITE 15 CM X 28 CM X 10 S จำนวน 6 กล่อง

09 ก.ค. 2563
575

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

09 ก.ค. 2563
576

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

09 ก.ค. 2563
577

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

09 ก.ค. 2563
578

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

09 ก.ค. 2563
579

ประกาศรายชื่อผู่้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

09 ก.ค. 2563
580

ประกาศรายชื่อผู่้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ

09 ก.ค. 2563
581

ประกาศรายชื่อผู่้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ

09 ก.ค. 2563
582

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแมกเนติกปั๊มซัคซั่น จำนวน 2 ตัว

09 ก.ค. 2563
583

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อรีโมทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 อัน

09 ก.ค. 2563
584

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างต่ออายุ Domain Name ของโรงพยาบาลพนัสนิคม จำนวน 1 งาน

09 ก.ค. 2563
585

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ลูกสูบยาง เบอร์ ๕ จำนวน 24 ชิ้น

08 ก.ค. 2563
586

ประกาศายชื่อผู้ชนะซื้อท่ออ๊อกซิเย่น ท่อเล็ก จำนวน 1 ท่อ

08 ก.ค. 2563
587

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือมิถุนายน 2563

08 ก.ค. 2563
588

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มถัง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 รายการ

08 ก.ค. 2563
589

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องสาธิตแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง

08 ก.ค. 2563
590

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสันปกพลาสติก A 4 จำนวน 80 อัน

08 ก.ค. 2563
591

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในศูนย์ Admit เดือนมิถุนายน 2563

08 ก.ค. 2563
592

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเดือนมิถุนายน 2563

08 ก.ค. 2563
593

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยซักล้างในห้องปฏิบัติการ เดือนมิถุนายน 2563

08 ก.ค. 2563
594

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

08 ก.ค. 2563
595

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

08 ก.ค. 2563
596

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมวัสดุการแพทย์เครื่อง Air Dryer งานทันตกรรม จำนวน 5 รายการ

03 ก.ค. 2563
597

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ

03 ก.ค. 2563
598

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ

03 ก.ค. 2563
599

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สิวตซ์ 3 เมตร จำนวน 10 ตัว

03 ก.ค. 2563
600

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

03 ก.ค. 2563
601

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

03 ก.ค. 2563
602

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ

03 ก.ค. 2563
603

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ ล้อ จำนวน 3 รายการ

03 ก.ค. 2563
604

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับเครื่อง Patient จำนวน 2 รายการ

03 ก.ค. 2563
605

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ PCB Control Board,ELI210 จำนวน 1 ชิ้น

03 ก.ค. 2563
606

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Rechargeable Li-On Battery G40 จำนวน 1 ก้อน

03 ก.ค. 2563
607

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ

03 ก.ค. 2563
608

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ

02 ก.ค. 2563
609

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องปรุงอาหาร จำนวน 13 รายการ

02 ก.ค. 2563
610

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

02 ก.ค. 2563
611

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ เดือนมิถุนายน 2563

02 ก.ค. 2563
612

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด ขนาด 600 ซีศซี เดือนมิถุนายน 2563

02 ก.ค. 2563
613

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สถัง เดือนมิถุนายน 2563

02 ก.ค. 2563
614

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อถุงบรรจุอาหารเหลว ขนาด 500 ml. จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ

02 ก.ค. 2563
615

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ

02 ก.ค. 2563
616

ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ

02 ก.ค. 2563
617

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด

02 ก.ค. 2563
618

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

02 ก.ค. 2563
619

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ

01 ก.ค. 2563
620

ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ฯ

01 ก.ค. 2563
621

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อไปรษณียบัตร จำนวน 500 ใบ

01 ก.ค. 2563
622

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซืื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ

01 ก.ค. 2563
623

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒ รายการ

30 มิ.ย. 2563
624

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ

30 มิ.ย. 2563
625

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

30 มิ.ย. 2563
626

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน

30 มิ.ย. 2563
627

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุอาหารสาธิต ผลไม้สด จำนวน 1 งาน

30 มิ.ย. 2563
628

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

30 มิ.ย. 2563
629

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ

30 มิ.ย. 2563
630

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ HP CF๒๔๘A No.๔๘ สีดำ จำนวน ๑๐ กล่อง

30 มิ.ย. 2563
631

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

30 มิ.ย. 2563
632

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ

30 มิ.ย. 2563
633

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

29 มิ.ย. 2563
634

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

29 มิ.ย. 2563
635

เผยแพร่ราคากลางซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (118.59)

29 มิ.ย. 2563
636

ประกาศผู้ชนะซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ HP CF๒๗๙A No.๗๙A สีดำ จำนวน ๑๒ กล่อง

29 มิ.ย. 2563
637

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ชุด

29 มิ.ย. 2563
638

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อตะแกรงน้ำทิ้งและสีสเปรย์ จำนวน 2 รายการ

29 มิ.ย. 2563
639

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อไม้อัดและกระดาษทราย จำนวน 2 รายการ

29 มิ.ย. 2563
640

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างรื้อกระเบื้องหลังคาบ้านพักราชการ จำนวน 1 งาน

29 มิ.ย. 2563
641

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้รีโมทโททัศน์ จำนวน 1อัน

29 มิ.ย. 2563
642

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว

29 มิ.ย. 2563
643

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจTBและห้องจ่ายยาชั่่วคราวภายในอาคารอเนกประสงค์ฯ จำนวน ๑ งาน

29 มิ.ย. 2563
644

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัณญาณชีพ

29 มิ.ย. 2563
645

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

29 มิ.ย. 2563
646

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมอาคารสถานที่ จำนวน 3 รายการ

27 มิ.ย. 2563
647

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ

26 มิ.ย. 2563
648

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ BONE GRAFT ๕ CC จำนวน ๔ ชิ้น

26 มิ.ย. 2563
649

ประกาศรายชื่อผู้ชนะทำป้ายโปสเตอร์ จำนวน 20 ป้าย

26 มิ.ย. 2563
650

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ แบตเตอรี่แห้ง 12v 7Ah จำนวน 10 ก้อน

26 มิ.ย. 2563
651

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ ชุดความร้อน FUGI XEEROX รุ่น S-2011 จำนวน1 ชุด

26 มิ.ย. 2563
652

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ VDGTLWF Digital Wide Fiel@(Blue Ring) จำนวน 2 ชิ้น

26 มิ.ย. 2563
653

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Forceps,Jeweler,STR. No.4 จำนวน 2 ชิ้น

26 มิ.ย. 2563
654

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

26 มิ.ย. 2563
655

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำยากัดตะกรัน ขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 ถัง

26 มิ.ย. 2563
656

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างปรับปรุงที่พักขยะ จำนวน 3 รายการ

26 มิ.ย. 2563
657

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 2 รายการ

26 มิ.ย. 2563
658

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

26 มิ.ย. 2563
659

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ

25 มิ.ย. 2563
660

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ OPA จำนวน ๖ แกลลอน

25 มิ.ย. 2563
661

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

25 มิ.ย. 2563
662

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

25 มิ.ย. 2563
663

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ

25 มิ.ย. 2563
664

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดูดสารเหลวในกระเพาะอาหาร(INTERMITTENT SUCTION) จำนวน ๑ เครื่อง

24 มิ.ย. 2563
665

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ

24 มิ.ย. 2563
666

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

24 มิ.ย. 2563
667

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

24 มิ.ย. 2563
668

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ

24 มิ.ย. 2563
669

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

24 มิ.ย. 2563
670

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ

24 มิ.ย. 2563
671

ประกาศผู้ชนะซือวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ

24 มิ.ย. 2563
672

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ

24 มิ.ย. 2563
673

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ

24 มิ.ย. 2563
674

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

24 มิ.ย. 2563
675

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ

24 มิ.ย. 2563
676

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ

24 มิ.ย. 2563
677

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Cuff disposable สำหรับเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 2 ผืน

23 มิ.ย. 2563
678

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ผ้าพันแขนพร้อมยางในเครื่องวัดความดันโลหิตฯ จำนวน 2 ชุด

23 มิ.ย. 2563
679

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำสมุดบันทึก สถิติงานผ่าตัด จำนวน 30 เล่ม

23 มิ.ย. 2563
680

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกระดาษทิชชูม้วนใหญ่จำนวน10 ลัง

23 มิ.ย. 2563
681

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อขวดให้ความชื้นเกจ์อ๊อกซิเจน จำนวน 2 ใบ

23 มิ.ย. 2563
682

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อTHORACIC CATHETER เบอร์ 28 จำนวน20 อัน

23 มิ.ย. 2563
683

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อใบมีดโกนจำนวน 15 กล่อง

23 มิ.ย. 2563
684

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกรวยกระดาษ จำนวน 8 ลัง

23 มิ.ย. 2563
685

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกระดาษULTRASOUND จำนวน 10 ม้วน

23 มิ.ย. 2563
686

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกระดาษEKG เครื่อง Mortara จำนวน 20 พับ

23 มิ.ย. 2563
687

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อกระดาษคิวเทอร์มอลบัตรคิว จำนวน 500 ม้วน

23 มิ.ย. 2563
688

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

23 มิ.ย. 2563
689

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมวัสดุการแพทย์ เครื่องซีลซองบรรจุเวชภัณฑ์แบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ

22 มิ.ย. 2563
690

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทยืแผ่นกระตุ้นหัวใจ(Pads AED,LifePak 1000) จำนวน 10 ชุด

22 มิ.ย. 2563
691

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะใส่ในโพรงกระดูก (Nail) ชนิดมีรูล็อค สำหรับยึดกระดูกส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

22 มิ.ย. 2563
692

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ IOBAN EZ จำนวน ๖ กล่อง

22 มิ.ย. 2563
693

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแค็ป 12.5 จำนวน 3 ตัว

22 มิ.ย. 2563
694

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

22 มิ.ย. 2563
695

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

22 มิ.ย. 2563
696

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

22 มิ.ย. 2563
697

ประกาศรายชื่อพัดลมติดผนัง จำนวน 1 ตัว

22 มิ.ย. 2563
698

ประดาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

22 มิ.ย. 2563
699

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ CAM UNIT FOR TE-171/2 จำนวน 1 ชิ้น

22 มิ.ย. 2563
700

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

22 มิ.ย. 2563
701

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างติดตั้งระบบอินเตอร์คอมและติดกล้องวงจรปืด จำนวน 1 ตัว

22 มิ.ย. 2563
702

ประกาศรายชื่ผู้ชนะซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อชนิดซ้อนขอบ ขนาด 8 นิ้ว ยาว 100 เมตร จำนวน 10 ม้วน

22 มิ.ย. 2563
703

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ POSE STAIN พร้อมหัวสเปรย์และแปรงขัด จำนวน 4 ชุด

22 มิ.ย. 2563
704

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

22 มิ.ย. 2563
705

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ

22 มิ.ย. 2563
706

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

22 มิ.ย. 2563
707

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ก้อน

19 มิ.ย. 2563
708

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิ๊ฟเซ็ท จำนวน ๕๐๐ ชุด

19 มิ.ย. 2563
709

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

19 มิ.ย. 2563
710

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์อะไหล่เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน 4 รายการ

19 มิ.ย. 2563
711

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ อะไหล่เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน 4 รายการ

19 มิ.ย. 2563
712

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

18 มิ.ย. 2563
713

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับเครื่อง Monitor จำนวน 2 รายการ

18 มิ.ย. 2563
714

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ

18 มิ.ย. 2563
715

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ (AED) จำนวน 2 รายการ

18 มิ.ย. 2563
716

ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษา EIA

18 มิ.ย. 2563
717

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

18 มิ.ย. 2563
718

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น

18 มิ.ย. 2563
719

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Helicobacter Pylori Urease Test จำนวน ๑ กล่อง

18 มิ.ย. 2563
720

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

18 มิ.ย. 2563
721

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๖ รายการ

18 มิ.ย. 2563
722

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

18 มิ.ย. 2563
723

เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคความดันลบ(Negative Pressure) 2,940,000 บาท

17 มิ.ย. 2563
724

เผยแพร่แผนซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 560,000บาท

17 มิ.ย. 2563
725

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค ข้าว 5 ชนิด

17 มิ.ย. 2563
726

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารตามโครงการคัดกรองความเสี่ยง จำนวน 2 รายการ

17 มิ.ย. 2563
727

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารตามโครงการ จำนวน 2 รายการ

17 มิ.ย. 2563
728

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

17 มิ.ย. 2563
729

ประกาศรายชื่อผูชนะซื้อแถบตรวจน้ำตาล จำนวน 2,000 ชิ้น

17 มิ.ย. 2563
730

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

17 มิ.ย. 2563
731

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์อะไหล่เครื่อง INF จำนวน ๒ รายการ

17 มิ.ย. 2563
732

วัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายากร

17 มิ.ย. 2563
733

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 20 กระสอบ

17 มิ.ย. 2563
734

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อไข่ขาวผง มา-โปร ขนาด 1 กก. จำนวน 20 ถุง

17 มิ.ย. 2563
735

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

17 มิ.ย. 2563
736

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ

17 มิ.ย. 2563
737

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์อะไหล่เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๒ รายการ

16 มิ.ย. 2563
738

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

16 มิ.ย. 2563
739

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

16 มิ.ย. 2563
740

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพย์อุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน 10 ชิ้น

16 มิ.ย. 2563
741

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

15 มิ.ย. 2563
742

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

15 มิ.ย. 2563
743

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

15 มิ.ย. 2563
744

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ

15 มิ.ย. 2563
745

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

15 มิ.ย. 2563
746

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

15 มิ.ย. 2563
747

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Flowmeter จำนวน 1 ชุด

15 มิ.ย. 2563
748

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อจอบอร์ดหน้าเครื่อง HEM-907 จำนวน 1แผ่น

15 มิ.ย. 2563
749

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 1 เครื่อง

15 มิ.ย. 2563
750

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

15 มิ.ย. 2563
751

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

15 มิ.ย. 2563
752

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

12 มิ.ย. 2563
753

ประกาศผู้ชนะซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ จำนวน 2 เครื่อง

12 มิ.ย. 2563
754

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าซับโลหิตชนิดไม่ปลอดเชื้อ ขนาด ๑๒x๑๒x๘ ชั้น จำนวน ๕๐๐ ชิ้น

12 มิ.ย. 2563
755

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เดือนมิถุนายน 2563

12 มิ.ย. 2563
756

ประกาศผู้ชนะงานเจ้าเหมาทำใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 จำนวน 100 เล่ม

12 มิ.ย. 2563
757

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

12 มิ.ย. 2563
758

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเทอรฺโมสตัทหม้อต้ม จำนวน 3 ตัว

12 มิ.ย. 2563
759

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสายน้ำ 6.4 มล. จำนวน 5 เมตร

12 มิ.ย. 2563
760

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

12 มิ.ย. 2563
761

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ

12 มิ.ย. 2563
762

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ หลอดไฟเครื่อง ENT ส่องหู ๒๔V ๒๕๐ W จำนวน ๑๐ หลอด

12 มิ.ย. 2563
763

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างติดตั้งปั๊มน้ำหอพักพยาบาล จำนวน 4 รายการ

11 มิ.ย. 2563
764

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำหอพักแพทย์ จำนวน 5 รายการ

11 มิ.ย. 2563
765

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ จำนวน 2 ก้อน

11 มิ.ย. 2563
766

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อหัว TOCO สำหรับเครื่อง CTG7 จำนวน ๕ ชิ้น

11 มิ.ย. 2563
767

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง

11 มิ.ย. 2563
768

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว 5 กก. จำนวน 8 แกลลอน

11 มิ.ย. 2563
769

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 5 ชุด

11 มิ.ย. 2563
770

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

11 มิ.ย. 2563
771

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง

11 มิ.ย. 2563
772

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออะไหล่เครื่องซักผ้า จำนวน 2 รายการ

11 มิ.ย. 2563
773

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ขวด Suction ขนาด ๒๐๐๐ cc จำนวน ๓ ขวด

11 มิ.ย. 2563
774

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่น เดือนพฤษภาคม 2563

11 มิ.ย. 2563
775

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่น เดือนเมษายน 2563

11 มิ.ย. 2563
776

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่น เดือนมีนาคม 2563

11 มิ.ย. 2563
777

เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

11 มิ.ย. 2563
778

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 4 เครื่อง

11 มิ.ย. 2563
779

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

11 มิ.ย. 2563
780

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

10 มิ.ย. 2563
781

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

10 มิ.ย. 2563
782

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ

10 มิ.ย. 2563
783

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 15 ผืน

10 มิ.ย. 2563
784

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อพัดลม จำนวน 2 รายการ

09 มิ.ย. 2563
785

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสายพานแอร์ จำนวน 2 เส้น

09 มิ.ย. 2563
786

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 1 เมตร จำนวน 1 ตัว

09 มิ.ย. 2563
787

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเบรกเกอร์ 30A จำนวน 1 ตัว

09 มิ.ย. 2563
788

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 2 ใบ

09 มิ.ย. 2563
789

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

09 มิ.ย. 2563
790

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ

09 มิ.ย. 2563
791

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ

09 มิ.ย. 2563
792

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ

09 มิ.ย. 2563
793

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ

09 มิ.ย. 2563
794

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 4 เครื่อง

09 มิ.ย. 2563
795

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านวาล์วน้ำท้ิง เครื่องซักผ้า จำนวน ๑ ตัว

08 มิ.ย. 2563
796

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ

08 มิ.ย. 2563
797

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ.

08 มิ.ย. 2563
798

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เดือนพฤษภาคม 2563

08 มิ.ย. 2563
799

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

05 มิ.ย. 2563
800

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 19000 บีทียู จำนวน ๒ รายการ

05 มิ.ย. 2563
801

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ

05 มิ.ย. 2563
802

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

05 มิ.ย. 2563
803

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 9 รายการ

05 มิ.ย. 2563
804

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องอบผ้า จำนวน 2 รายการ

05 มิ.ย. 2563
805

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อ ขนาด 5 นิ้ว เกลียวหยาบ มีเบรก จำนวน 20 ล้อ

05 มิ.ย. 2563
806

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ เลขที่ 68/11 จำนวน 2 รายการ

05 มิ.ย. 2563
807

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

05 มิ.ย. 2563
808

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้ออะไหล่หัวตรวจหู OPERATE ยี่ห้อ RIESTER จำนวน 1 ชุด

05 มิ.ย. 2563
809

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาสอบเทียบเครืื่องวัดสายตาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน

05 มิ.ย. 2563
810

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานอายุรกรรมหญิง จำนวน 2 รายการ

05 มิ.ย. 2563
811

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานพิเศษ ชั้น 4 เมตตา จำนวน 2 รายการ

05 มิ.ย. 2563
812

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

05 มิ.ย. 2563
813

ประกาศผู้ชนะซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

05 มิ.ย. 2563
814

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด

05 มิ.ย. 2563
815

ประกาศเผยแพร่แผบจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ4เครื่อง

04 มิ.ย. 2563
816

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้าฯ

04 มิ.ย. 2563
817

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองฯ

04 มิ.ย. 2563
818

ประกาศรายชื้่อผู้ชนะจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนพฤษภาคม 2563

04 มิ.ย. 2563
819

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 2 รายการ

04 มิ.ย. 2563
820

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 2 รายการ

04 มิ.ย. 2563
821

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ

04 มิ.ย. 2563
822

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊ศถัง จำนวน 2 รายการ เดือนพฤษภาคม 2563

04 มิ.ย. 2563
823

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มขวด ขนาด 600 ซีซี เดือนพฤษภาคม 2563

04 มิ.ย. 2563
824

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าฯ

04 มิ.ย. 2563
825

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ

04 มิ.ย. 2563
826

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษคิวเทอร์มอลบัตรคิว ขนาด 80 มม. x 80 ซม จำนวน 100 ม้วน

04 มิ.ย. 2563
827

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ขวดเชสเดรน 1000 ซีซี จำนวน 12 ใบ

04 มิ.ย. 2563
828

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

04 มิ.ย. 2563
829

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ HP CF๒๗๙A. No.๗๙ สีดำ จำนวน ๑๐ กล่อง

02 มิ.ย. 2563
830

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3 รายการ

02 มิ.ย. 2563
831

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร เอ4เอ3 ขาวดำ เดือนพฤษภาคม จำนวน 3 รายการ

02 มิ.ย. 2563
832

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยซักล้างในห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม 2563

02 มิ.ย. 2563
833

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ตัว

02 มิ.ย. 2563
834

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ตัว

02 มิ.ย. 2563
835

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 1 ตัว

02 มิ.ย. 2563
836

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

02 มิ.ย. 2563
837

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ULTRATAPE 2 MM BLUE 38 LENGTH จำนวน ๑ ชิ้น

02 มิ.ย. 2563
838

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตะกร้าพลาสติก จำนวน ๒ รายการ

02 มิ.ย. 2563
839

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตะกร้าพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม จำนวน ๘ ใบ

02 มิ.ย. 2563
840

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน Card Case A๔ จำนวน ๑ โหล

02 มิ.ย. 2563
841

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ

02 มิ.ย. 2563
842

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ Keyless chuck with T - Handle จำนวน ๑ ชิ้น

01 มิ.ย. 2563
843

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

29 พ.ค. 2563
844

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า (รางไฟ) จำนวน 3 รายการ

29 พ.ค. 2563
845

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

29 พ.ค. 2563
846

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อถ้วยไอโอดีน ขนาด 6 ออนซ์ จำนวน 50 ใบ

29 พ.ค. 2563
847

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โมโนคริวพลัส 4/0 อันดาย 70 ซม.เข็ม 16 มม จำนวน 1 กล่อง

29 พ.ค. 2563
848

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

29 พ.ค. 2563
849

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

29 พ.ค. 2563
850

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเกลือ ขนาด 10 กก. จำนวน 10 ถุง

28 พ.ค. 2563
851

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 3 เครื่อง

28 พ.ค. 2563
852

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ

28 พ.ค. 2563
853

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบริการื้อ-ย้ายและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 7 ชุด

28 พ.ค. 2563
854

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างติดตั้งโครงหลังคาเหล็กตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 12 รายการ

28 พ.ค. 2563
855

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 20 ล้อ

28 พ.ค. 2563
856

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อราวข้างเตียงแบบปีกนก (หัวเตียงซ้าย-ขวา) จำนวน 2 อัน

28 พ.ค. 2563
857

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

28 พ.ค. 2563
858

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

28 พ.ค. 2563
859

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

28 พ.ค. 2563
860

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA

27 พ.ค. 2563
861

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

27 พ.ค. 2563
862

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

27 พ.ค. 2563
863

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

26 พ.ค. 2563
864

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

26 พ.ค. 2563
865

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

26 พ.ค. 2563
866

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 4 รายการ

26 พ.ค. 2563
867

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ

26 พ.ค. 2563
868

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ

26 พ.ค. 2563
869

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้ออะไหล่ระบบ Medical Air วัสดุการแพทย์ 6 รายการ

26 พ.ค. 2563
870

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ

26 พ.ค. 2563
871

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

26 พ.ค. 2563
872

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

26 พ.ค. 2563
873

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด

26 พ.ค. 2563
874

ประกาศผู้ชนะซื้วัสดุงานบ้านงานครัวไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 10 อัน

25 พ.ค. 2563
875

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ADAPTER สำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตน จำนวน 1 ชุด

25 พ.ค. 2563
876

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ.

25 พ.ค. 2563
877

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ SpO2 Adult Finger Clip จำนวน 1 เส้น

25 พ.ค. 2563
878

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างบริการถ่ายเอกสารเดือนเมษายน 2563

25 พ.ค. 2563
879

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างเหมาตัดเย็บผ้าซับโลหิต จำนวน 3,600 ผืน

25 พ.ค. 2563
880

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ

25 พ.ค. 2563
881

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค เดือนมีนาคม 2563

22 พ.ค. 2563
882

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อเสื้อกาวน์ดิสโพส จำนวน 500 ตัว

22 พ.ค. 2563
883

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

22 พ.ค. 2563
884

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

22 พ.ค. 2563
885

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

22 พ.ค. 2563
886

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ถุงมือทำคลอด DURA NON-STERILE NO.75 จำนวน 6 คู่

22 พ.ค. 2563
887

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อหลอดไฟ ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 กล่อง

21 พ.ค. 2563
888

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ ไม้อัด ขนาด 2 มิล จำนวน 2 แผ่น

21 พ.ค. 2563
889

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ

21 พ.ค. 2563
890

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

21 พ.ค. 2563
891

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

21 พ.ค. 2563
892

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

21 พ.ค. 2563
893

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

21 พ.ค. 2563
894

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้ออุปกรณ์เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในรถพยาบาล จำนวน 1 งาน

21 พ.ค. 2563
895

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อ Rechargeable Li-on Battery,LP 1000 จำนวน 2 ก้อน

21 พ.ค. 2563
896

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้ออะไหล่เครื่องดึงคอดึงหลัง จำนวน 1 งาน

21 พ.ค. 2563
897

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อEKG 3 Lead Adult Clip จำนวน 1 ชิ้น

21 พ.ค. 2563
898

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อล้อ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 20 ล้อ

21 พ.ค. 2563
899

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อล้อ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 40 ล้อ

21 พ.ค. 2563
900

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน ๓ รายการ

21 พ.ค. 2563
901

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างทำธงญี่ปุ่น พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ผืน

21 พ.ค. 2563
902

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน

21 พ.ค. 2563
903

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

21 พ.ค. 2563
904

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ LARGE ISOLATION W IOBAN, ๕DR/BX จำนวน ๑ กล่อง

20 พ.ค. 2563
905

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ CONFORMING BANDAGE 10.0 CM X 4.5 M จำนวน 180 ม้วน

20 พ.ค. 2563
906

ประกาศผู้ชนะซื้วอวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๓๐๐ รีม

20 พ.ค. 2563
907

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานHandle Switch Nurse Call จำนวน 10ชุด

20 พ.ค. 2563
908

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ

20 พ.ค. 2563
909

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู จำนวน 1 รายการ

19 พ.ค. 2563
910

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อหลอดไฟดาวไลท์แสงเหลือง จำนวน 12 ดวง

19 พ.ค. 2563
911

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ

19 พ.ค. 2563
912

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

19 พ.ค. 2563
913

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ

19 พ.ค. 2563
914

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

19 พ.ค. 2563
915

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ

19 พ.ค. 2563
916

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

19 พ.ค. 2563
917

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว หมวดคลุมผมแบบเยื่อ จำนวน 20 ห่อ

19 พ.ค. 2563
918

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกระดาษเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จำนวน 40 กระปุก

19 พ.ค. 2563
919

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ งาน

18 พ.ค. 2563
920

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์Suction Electrode ,Limp Clamp เครื่องตรวจคลื่นหัวใจฯ จำนวน ๒ รายการ

18 พ.ค. 2563
921

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ

18 พ.ค. 2563
922

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ Samping line Adult จำนวน ๕๐ ชิ้น

18 พ.ค. 2563
923

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ หมวกพยาบาลสีเขียว จำนวน 2,000 ชิ้น

18 พ.ค. 2563
924

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

16 พ.ค. 2563
925

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 1 ตัว

16 พ.ค. 2563
926

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ ซองบรรจุเวชภัณฑ์แบบขยายข้าง 6 นิ้ว จำนวน 10 ม้วน

16 พ.ค. 2563
927

ประกาศผู้ชนะซื้อ ขวดน้ำให้ความชื้นเกจ์อ๊อกซิเจน จำนวน 14 ใบ

16 พ.ค. 2563
928

ประกาศผู้ชนะซื้อ ล้อ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 รายการ

16 พ.ค. 2563
929

ประกาศผู้ชนะซื้อ Spinal board พร้อมที่ล็อคศีราะ จำนวน 1 ชุด

16 พ.ค. 2563
930

ประกาศผู้ชนะซื้อเอทธิลีนอ๊อกไซด์ แก๊ส จำนวน 1 ท่อ

16 พ.ค. 2563
931

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

15 พ.ค. 2563
932

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ

15 พ.ค. 2563
933

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ

15 พ.ค. 2563
934

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน ปลั๊กไฟ 3 ตา 4 ช่อง สวิตซ์ 5 เมตร จำนวน 20 อัน

15 พ.ค. 2563
935

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่แพทย์ในคลินิคโภชนาการ เดือนพฤษภาคม 2563

15 พ.ค. 2563
936

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำดื่มถัง เดือนเมษายน 2563

15 พ.ค. 2563
937

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อ ข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 15 กระสอบ

15 พ.ค. 2563
938

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

14 พ.ค. 2563
939

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ

14 พ.ค. 2563
940

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเตาแก๊ส พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด

14 พ.ค. 2563
941

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะสีแดงพิมพ์โลโก้ ๑๖ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๒๗๕ กิโลกรัม

14 พ.ค. 2563
942

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯทารก

14 พ.ค. 2563
943

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

14 พ.ค. 2563
944

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

14 พ.ค. 2563
945

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เครลื่อนที่ดิจิตอลฯ300 mA

14 พ.ค. 2563
946

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้ออะไหล่วิทยุสื่อสาร จำนวน 2 รายการ

13 พ.ค. 2563
947

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อกุญแจสวิงปิด 2 หน้า จำนวน 1 ตัว

13 พ.ค. 2563
948

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

13 พ.ค. 2563
949

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อล้อบอลสกรู จำนวน 3 กล่อง

13 พ.ค. 2563
950

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อมุ้งลวด จำนวน 1 ม้วน

13 พ.ค. 2563
951

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อกริ่งไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

13 พ.ค. 2563
952

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและถนน ค.ส.ล.บริเวณลานหน้าอาคารพุทธประทานพร จำนวน ๑ งาน

13 พ.ค. 2563
953

ประกาศรายผู้ชนะ ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 ล้อ

13 พ.ค. 2563
954

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซื้อพัดลมโคจร จำนวน 9 ตัว

13 พ.ค. 2563
955

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ก้อน

13 พ.ค. 2563
956

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

13 พ.ค. 2563
957

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 10 ก้อน

13 พ.ค. 2563
958

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกร จำนวน 4 ชุด

13 พ.ค. 2563
959

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซ่อมแซมประปรุงห้องน้ำ จำนวน 3 รายการ

13 พ.ค. 2563
960

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะจ้างรื้อและติดตั้งประต จำนวน 4 ชุด

13 พ.ค. 2563
961

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซ่อมแซมบ้านพักราชการ จำนวน 7 รายการ

13 พ.ค. 2563
962

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซ่อมแซมบ้านพักราชการ จำนวน 12 รายการ

13 พ.ค. 2563
963

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซื้อล้อ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ

13 พ.ค. 2563
964

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะซ่อมแซมบ้านพักราชการ จำนวน 8 รายการ

13 พ.ค. 2563
965

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะจ้างติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม จำนวน 2 ชุด

13 พ.ค. 2563
966

ประกาศรายชื้อ ผู้ชนะจ้างติดตั้งปลั๊กไฟและพัดลมจำนวน 11 รายการ

13 พ.ค. 2563
967

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ

13 พ.ค. 2563
968

ประกาศรายชื้อ ผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู จำนวน 9 รายการ

13 พ.ค. 2563
969

ประกาศรายชื่อผุ้ชนะซื้อน้ำดื่มถัง เดือนเมษายน 2563 จำนวน 2 รายการ

13 พ.ค. 2563
970

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ

12 พ.ค. 2563
971

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเก้าอี้หน้าไม้ ขาคู่ งานอุบัติเหตุ จำนวน 10 ตัว

12 พ.ค. 2563
972

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

12 พ.ค. 2563
973

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่พร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารพุทธประทานพร ๒ ตู้ จำนวน ๑๑ รายการ

12 พ.ค. 2563
974

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรตฯ 2 ตู้ จำนวน 13 รายการ

12 พ.ค. 2563
975

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างค่าแลปฟันเทียม ๑ รายการ

12 พ.ค. 2563
976

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ Ribbon ๑๑๐x๓๐๐ เมตร ชนิด OUT แกนใน ๑ นิ้ว จำนวน ๓๐ ม้วน

12 พ.ค. 2563
977

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

12 พ.ค. 2563
978

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน จำนวน 1 เครื่อง

10 พ.ค. 2563
979

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เดือนเมษายน 2563 จำนวน 5 รายการ

10 พ.ค. 2563
980

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในศูนย์ Admit เดือนเมษายน 2563

10 พ.ค. 2563
981

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

08 พ.ค. 2563
982

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารพุทธเมตตา จำนวน 2 งาน

08 พ.ค. 2563
983

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ UNIVERSAL PACK TIBURON จำนวน ๓ ชิ้น

08 พ.ค. 2563
984

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

08 พ.ค. 2563
985

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ พลาสติกปูเตียงคนไข้ ขนาด ๔๐ x ๕๒ นิ้ว จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น

08 พ.ค. 2563
986

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

08 พ.ค. 2563
987

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานสติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอร์ม่อน ขนาด ๖x๒.๓ ซม. จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ดวง

07 พ.ค. 2563
988

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

07 พ.ค. 2563
989

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ

07 พ.ค. 2563
990

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ

07 พ.ค. 2563
991

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับได้ มีที่ท้าวแขน จำนวน 1 ตัว

06 พ.ค. 2563
992

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

06 พ.ค. 2563
993

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ

06 พ.ค. 2563
994

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารพระพุทธเมตตา จำนวน 2 รายการ

06 พ.ค. 2563
995

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ

06 พ.ค. 2563
996

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผลิตยาสมุนไพร2 เดือนเมษายน 2563

05 พ.ค. 2563
997

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผลิตยาสมุนไพร1 เดือนเมษายน 2563

05 พ.ค. 2563
998

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยซักล้างในห้องปฏิบัติการ เดือนเมษายน 2563

05 พ.ค. 2563
999

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 80 แกลลอน

05 พ.ค. 2563
1000

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนเมษายน 2563

05 พ.ค. 2563
1001

ประกาศรายชื่อผูชนะซื้อน้ำดื่มขวด ขนาด 600 ซีซี เดือนเมษายน 2563

05 พ.ค. 2563
1002

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ เดือนเมษายน 2563 จำนวน 3 รายการ

05 พ.ค. 2563
1003

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

05 พ.ค. 2563
1004

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งบานประตูเคาน์เตอร์บานไม้ งานแพทย์แผนไทย จำนวน 1 รายการ

05 พ.ค. 2563
1005

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

01 พ.ค. 2563
1006

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาแช่ฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ ขนิดเข้มข้น ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๕ ขวด

01 พ.ค. 2563
1007

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือ Sterile ชนิดไม่มีแป้ง No.๗ จำนวน ๓๒ กล่อง

01 พ.ค. 2563
1008

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

01 พ.ค. 2563
1009

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ

01 พ.ค. 2563
1010

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ

01 พ.ค. 2563
1011

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (กริ่ง)

01 พ.ค. 2563
1012

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (ปลั๊ก)

01 พ.ค. 2563
1013

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

01 พ.ค. 2563
1014

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (ไขควง)

01 พ.ค. 2563
1015

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (ขั้ว)

01 พ.ค. 2563
1016

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อปลั๊กกาวน์ จำนวน 1 กล่อง

01 พ.ค. 2563
1017

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

01 พ.ค. 2563
1018

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

01 พ.ค. 2563
1019

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

01 พ.ค. 2563
1020

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Drum ดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ M๒๘๗๕D จำนวน ๖ ตัว

01 พ.ค. 2563
1021

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสกุงานบ้านงานครัว สายรัดข้อมือผู้ใหญ่ สีมุก จำนวน ๓๐๐๐ อัน

01 พ.ค. 2563
1022

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ หมวกพยาบาลสีเขียว จำนวน ๓,๐๐๐ ชิ้น

30 เม.ย. 2563
1023

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด

30 เม.ย. 2563
1024

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อหางปลา จำนวน 10 ตัว

30 เม.ย. 2563
1025

ประกาศรายชื้อผู้ชนะวื้อแคปสตาร์ท จำนวน 5 ตัว

30 เม.ย. 2563
1026

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อคาปาซิเตอร์ จำนวน 2 ตัว

30 เม.ย. 2563
1027

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อ คอปเปอร์ตัวกัดสายลม จำนวน 10 ตัว

30 เม.ย. 2563
1028

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

30 เม.ย. 2563
1029

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ จำนวน 10 ลัง

30 เม.ย. 2563
1030

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

30 เม.ย. 2563
1031

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลมโคจร ฮาตาริ จำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
1032

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

30 เม.ย. 2563
1033

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลมติดผนัง ฮาตาริ จำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
1034

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลมติดผนัง มิตซูบิชิ จำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
1035

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลมโคจร ฮาตาริ จำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
1036

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลมโคจร ฮาตาริ 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
1037

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลมโคจร รีโมทจำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
1038

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลมโคจร ฮาตาริ จำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
1039

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อพัดลม(โคจร) จำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
1040

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 1 ตัว

30 เม.ย. 2563
1041

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

30 เม.ย. 2563
1042

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้นรวมสกรู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

30 เม.ย. 2563
1043

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ TRI-Balls Incentive จำนวน 1 อัน

29 เม.ย. 2563
1044

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อADAPTER HEM-907 จำนวน 1 ชิ้น

29 เม.ย. 2563
1045

ประกาศรรายชื้อผู้ชนะซื้อDOUBLE TAP CONNECTOR อุปกรณ์สำหรับระบบกรองน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชิ้น

29 เม.ย. 2563
1046

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Battery 12v 1.2 a จำนวน 2 ชุด

29 เม.ย. 2563
1047

ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่รถ จำนวน 1 ก้อน

29 เม.ย. 2563
1048

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ

29 เม.ย. 2563
1049

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อสีทากันซึมหลังคา จำนวน 1 ชุด

29 เม.ย. 2563
1050

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อตู้เอกสารเหล็ก แบบานเลื่อน 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้

29 เม.ย. 2563
1051

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

29 เม.ย. 2563
1052

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด

29 เม.ย. 2563
1053

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 5 รายการ

29 เม.ย. 2563
1054

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อจอคอมพิเวตอร์ ขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ

29 เม.ย. 2563
1055

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 รายการ

29 เม.ย. 2563
1056

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๗ รายการ

29 เม.ย. 2563
1057

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสี A1 จำนวน 360 แผ่น

29 เม.ย. 2563
1058

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อใบเสร็จรับเงิน รบ.๓๐๔ จำนวน 500 เล่ม

29 เม.ย. 2563
1059

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิเวตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

29 เม.ย. 2563
1060

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด

28 เม.ย. 2563
1061

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้นรวมสกรู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

28 เม.ย. 2563
1062

ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (118.0) จำนวน 500 ชุด

28 เม.ย. 2563
1063

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ

27 เม.ย. 2563
1064

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

27 เม.ย. 2563
1065

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

27 เม.ย. 2563
1066

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ

27 เม.ย. 2563
1067

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

27 เม.ย. 2563
1068

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

27 เม.ย. 2563
1069

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

27 เม.ย. 2563
1070

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

27 เม.ย. 2563
1071

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

27 เม.ย. 2563
1072

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

27 เม.ย. 2563
1073

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

27 เม.ย. 2563
1074

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

27 เม.ย. 2563
1075

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

27 เม.ย. 2563
1076

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

27 เม.ย. 2563
1077

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

27 เม.ย. 2563
1078

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

27 เม.ย. 2563
1079

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

27 เม.ย. 2563
1080

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

27 เม.ย. 2563
1081

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

27 เม.ย. 2563
1082

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อน้ำทิ้งทองเหลือง ยาว จำนวน 6 อัน

27 เม.ย. 2563
1083

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง ซิลิโครน จำนวน 6 หลอด

27 เม.ย. 2563
1084

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง ก๊อกน้ำร้อน-เย็น จำนวน 6 ตัว

27 เม.ย. 2563
1085

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง ก๊อกน้ำดื่ม จำนวน 4 ตัว

27 เม.ย. 2563
1086

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด

27 เม.ย. 2563
1087

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อน้ำมันครอบจักวาล จำนวน 12 กระป๋อง

24 เม.ย. 2563
1088

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

24 เม.ย. 2563
1089

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 5 เครื่อง

24 เม.ย. 2563
1090

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อที่พักแขนรถวีลแชร์ จำนวน 10 คู่

24 เม.ย. 2563
1091

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อล้อ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 20 ล้อ

24 เม.ย. 2563
1092

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ

24 เม.ย. 2563
1093

ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อ Relay Board for V-707 จำนวน 1 ชิ้น

24 เม.ย. 2563
1094

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างตรวจเช็คเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส จำนวน 1 งาน

24 เม.ย. 2563
1095

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 4 รายการ

24 เม.ย. 2563
1096

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างเปลี่ยนล้อรถยนต์ราชการ จำนวน 4 ล้อ

24 เม.ย. 2563
1097

ประกาษรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ จำนวน 12 รายการ

24 เม.ย. 2563
1098

ประกาศรายชื้อผู้ชนะซื้อโต๊ะ 1 ชั้น จำนวน 2 ตัว

24 เม.ย. 2563
1099

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะใส่ในโพรงกระดูก ชนิดมีรูล็อคสำหรับยึดกระดูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

24 เม.ย. 2563
1100

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดคอยล์เปลือยฯ จำนวน ๘ รายการ

23 เม.ย. 2563
1101

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ จำนวน ๑ งาน

23 เม.ย. 2563
1102

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิ๊ฟเซ็ท จำนวน ๕๐๐ ชุด

23 เม.ย. 2563
1103

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานไตเทียม จำนวน 5 รายการ

23 เม.ย. 2563
1104

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานชันสูตร จำนวน 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
1105

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชม จรวยบริบูรณ์ 2 จำนวน 4 รายการ

23 เม.ย. 2563
1106

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานพิเศษ 5 จำนวน 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
1107

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานอุบัติเหตุ 4 รายการ

23 เม.ย. 2563
1108

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องอุบัติเหตุ 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
1109

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องเอกซเรย์ ER 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
1110

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานพิเศษ ชั้น 6 จำนวน 3 รายการ

23 เม.ย. 2563
1111

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
1112

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานวิสัญญี จำนวน 1 รายการ

23 เม.ย. 2563
1113

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานเอกซเรย์ จำนวน 1 งาน

23 เม.ย. 2563
1114

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ พิเศษ 6 จำนวน 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
1115

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานแพทย์แผนไทย 6 รายการ

23 เม.ย. 2563
1116

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานแพทย์แผนไทย 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
1117

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานแพทย์แผนไทย 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
1118

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้ากันเปื้อนพลาสติกสีขาว จำนวน ๔๐ ห่อ

23 เม.ย. 2563
1119

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานผู้ป่วยนอก 4 รายการ

23 เม.ย. 2563
1120

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานทันตกรรม จำนวน 2 รายการ

23 เม.ย. 2563
1121

ประกาศรายชื้อผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานกายภาพ จำนวน 1 งาน

23 เม.ย. 2563