รับเรื่องร้องเรียน | โรงพยาบาลพนัสนิคม

1.ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน
    1.1 ชื่อ-สกุล *
    1.2 ที่อยู่
    1.3 โทรศัพท์ *
    1.4 E-mail
    1.4 เลขประชาชน *
       
2.ผู้ร้องเรียนขอบันทึกถ้อยคำด้วยความสัตย์จริง ดังนี้
   2.1 เรื่อง *
 
   2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน *
  
 
หลักฐานเบื้องต้นที่ได้ยื่นประกอบคำร้อง เช่น ไฟล์ภาพี่ร้องเรียน, เอกสารแผ่นพับโฆษณา เป็นต้น
 
 
                        ออกจากหน้านี้