รับเรื่องร้องเรียน | โรงพยาบาลพนัสนิคม
เรียน โรงพยาบาลพนัสนิคม

ข้าพเจ้า
*** จำเป็นต้องใส่
*** จำเป็นต้องใส่
*** จำเป็นต้องใส่
*** จำเป็นต้องใส่
         มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้โรงพยาบาลพนัสนิคม พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง ดังนี้
*** จำเป็นต้องใส่
*** จำเป็นต้องใส่
         โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ (เช่น ไฟล์ภาพที่ร้องเรียน, เอกสาร เป็นต้น)


                        ออกจากหน้านี้