วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โรงพยาบาลพนัสนิคม

วิสัยทัศน์

“เป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำในเขตบริการสุขภาพที่ ๖ ภายในปี ๒๕๖๕”

พันธกิจ

๑. ผสมผสานการบริการด้านสาธารณสุขโดยใช้การแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน
๒. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานบริการ งานบริหารจัดการทรัพยากร ตามหลักธรรมาภิบาล
๓. เพิ่มศักยภาพบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
๔. พัฒนาเป็นแม่ข่าย (NODE) ที่มีคุณภาพ

ค่านิยม

เรียนรู้ คู่คุณธรรม (ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ)

เข็มมุ่ง

เป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety Goal)
     ๑. Reduction of Diagnostic error Stroke : ลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง
     ๒. Effective Triage : เพิ่มประสิทธิภาพของการคัดแยกและจำกัดลำดับการบริบาลผู้ป่วย
     ๓. Blood Safety : ลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
เป้าหมายความปลอดภัยของบุคคลากร (Personnel Safety Goal)
     ความมั่นคงปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์

ความเชี่ยวชาญขององค์กร

๑. มีความสามารถให้บริการทุติยภูมิ ครอบคลุม ๘ สาขา (อายุรกรรม,กุมารเวช,ศัลยกรรมทั่วไป,จักษุ,ศัลยกรรมกระดูกและข้อ,โสต ศอ นาสิก,สูติ นรีเวชกรรม,การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาความเชี่ยวชาญงานบริการสุขภาพ บูรณาการการแพทย์แผนไทยครอบคลุมกลุ่มโรคที่สำคัญ แบบครบวงจร
๒. พัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญในงาน สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม สุขภาพดี มีความสุข
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ และบริหารจัดการ
๔. พัฒนาความมั่นคงทางการเงิน
๕. พัฒนาความเข้มแข็งทางเครือข่ายบริการสุขภาพเชิงรุกและความร่วมมือทุกภาคส่วน
๖. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อเอื้อต่อการบริการ