โรงพยาบาลพนัสนิคม

บันทึกเรื่องร้องเรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม
ข้าพเจ้า
*** จำเป็นต้องใส่
*** จำเป็นต้องใส่
*** จำเป็นต้องใส่
*** จำเป็นต้องใส่
         มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้โรงพยาบาลพนัสนิคม พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง ดังนี้
*** จำเป็นต้องใส่
*** จำเป็นต้องใส่
         โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ (เช่น ไฟล์ภาพที่ร้องเรียน, เอกสาร เป็นต้น)

        กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6