แบบสำรวจออนไลน์ ความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก (OP VOICE) | โรงพยาบาลพนัสนิคมแบบประเมินออนไลน์ ความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก (OP VOICE)
โรงพยาบาล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี

                                                                                                                     ดูผลประเมิน
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
 
วันที่รับบริการ

 
เพศ

 
อายุ
 
สถานะภาพ
           
 
จุดที่มารับบริการ
 
สิทธิที่มารับบริการ
 
การเดินทาง
   
 
กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านต่อบริการ ที่ท่านได้รับจากการมาโรงพยาบาล ในครั้งนี้เท่านั้น
  คำชี้แจง โปรดเลือกในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
 
ตอนที่ 2 ความรู้สึกของท่านต่อบริการต่าง ๆ ในครั้งนี้
   
หัวข้อ                                                 มากที่สุด    มาก    ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด
1. กิริยาของแพทย์
2. แพทย์สนใจฟังคำบอกเล่าอาการเจ็บป่วย
3. การตรวจร่างกายของแพทย์
4. การซักประวัติ และการเจ็บป่วยโดยพยาบาล
5. การดูแลให้ความช่วยเหลือจากพยาบาลด้วยความมีน้ำใจ
6. การตอบสนองอย่างรวดเร็วของพยาบาล เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ
7. ท่านมีโอกาสพูดคุยแสดงความรู้สึก หรือความกังวลใจเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย
8. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
9. การให้ข้อมูล/คำแนะนำโดยพยาบาล
10. กิริยามารยาทของ เจ้าหน้าที่ อื่น ๆ
11. การแนะนำประชาสัมพันธ์ในการใช้บริการ
12. ความสะดวกในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ
13. ความสะดวกสบายโดยทั่วไป
14. ความสะอาดของห้องน้ำ/ห้องสุขา
15. คุณภาพบริการโดยรวมทุกด้าน
16. ภูมิทัศน์ ความร่มรื่นสวยงามในภาพรวม
17. สถานที่จอดรถ
18. สถานที่รับ-ส่งผู้ป่วย