โรงพยาบาลพนัสนิคม

แบบประเมินออนไลน์ ความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก (OP VOICE)
โรงพยาบาล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
 
  วันที่รับบริการ
  เพศ
  อายุ            
  สถานะภาพ            
  จุดที่มารับบริการ แผนกสุขภาพจิตและยาเสพติด
  สิทธิที่มารับบริการ
  การเดินทาง
   
  กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านต่อบริการ ที่ท่านได้รับจากการมาโรงพยาบาล ในครั้งนี้เท่านั้น
คำชี้แจง โปรดเลือกในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
  ตอนที่ 2 ความรู้สึกของท่านต่อบริการต่าง ๆ ในครั้งนี้
    หัวข้อ            มากที่สุด    มาก    ปานกลาง    น้อย    น้อยที่สุด
1. กิริยาของแพทย์
2. แพทย์สนใจฟังคำบอกเล่าอาการเจ็บป่วย
3. การตรวจร่างกายของแพทย์
4. การซักประวัติ และการเจ็บป่วยโดยพยาบาล
5. การดูแลให้ความช่วยเหลือจากพยาบาลด้วยความมีน้ำใจ
6. การตอบสนองอย่างรวดเร็วของพยาบาล เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ
7. ท่านมีโอกาสพูดคุยแสดงความรู้สึก หรือความกังวลใจเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย
8. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
9. การให้ข้อมูล/คำแนะนำโดยพยาบาล
10. กิริยามารยาทของ เจ้าหน้าที่ อื่น ๆ
11. การแนะนำประชาสัมพันธ์ในการใช้บริการ
12. ความสะดวกในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ
13. ความสะดวกสบายโดยทั่วไป
14. ความสะอาดของห้องน้ำ/ห้องสุขา
15. คุณภาพบริการโดยรวมทุกด้าน
16. ภูมิทัศน์ ความร่มรื่นสวยงามในภาพรวม
17. สถานที่จอดรถ
18. สถานที่รับ-ส่งผู้ป่วย
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6