แบบสำรวจออนไลน์ ความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก (OP VOICE) | โรงพยาบาลพนัสนิคม

สรุปผลความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก (OP VOICE)

ข้อมูลจากวันที่ 20 พ.ย. 2561  ถึง  14 ตุลาคม 2564      Export >>   
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
 
เพศ
จำนวน(คน)
 
     ชาย
     67
   
 
     หญิง
     100
   
 
     รวม
     167
     
 
อายุ
จำนวน(คน)
 
     อายุ 60 ปีขึ้นไป
     13
   
 
     อายุ ต่ำกว่า 20 ปี
     21
   
 
     อายุระหว่าง 21 - 30 ปี
     133
   
 
สถานะภาพ
จำนวน(คน)
 
     ญาติผู้ป่วย
     86
   
 
     ผู้ป่วย
     67
   
 
     ผู้มาติดต่อ
     14
   
 
จุดที่มารับบริการ
จำนวน(คน)
 
     แผนกผู้ป่วยทั่วไป
     94
   
 
     แผนกผู้ป่วยนอกคลินิกเฉพาะทาง
     55
   
 
     แผนกอุบัติเหตุ
     18
   
 
สิทธิที่มารับบริการ
จำนวน(คน)
 
     ชำระเงินเอง
     38
   
 
     ประกันสังคม
     37
   
 
     ประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
     61
   
 
     สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อปท.
     31
   
 
การเดินทาง
จำนวน(คน)
 
      รถมอเตอร์ไซค์
     21
   
 
     ญาติมาส่ง
     39
   
 
     รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
     8
   
 
     รถยนต์
     97
   
 
     เดิน
     2
   
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก
 
รายการ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
   
 
1. กิริยาของแพทย์
4.25
มาก
 
2. แพทย์สนใจฟังคำบอกเล่าอาการเจ็บป่วย
4.32
มาก
 
3. การตรวจร่างกายของแพทย์
4.24
มาก
 
4. การซักประวัติ และการเจ็บป่วยโดยพยาบาล
4.11
มาก
 
5. การดูแลให้ความช่วยเหลือจากพยาบาลด้วยความมีน้ำใจ
3.90
ปานกลาง
 
6. การตอบสนองอย่างรวดเร็วของพยาบาล เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ
3.89
ปานกลาง
 
7. ท่านมีโอกาสพูดคุยแสดงความรู้สึก หรือความกังวลใจเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย
3.92
ปานกลาง
 
8. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
3.90
ปานกลาง
 
9. การให้ข้อมูล/คำแนะนำโดยพยาบาล
3.89
ปานกลาง
 
10. กิริยามารยาทของ เจ้าหน้าที่ อื่น ๆ
3.74
ปานกลาง
 
11. การแนะนำประชาสัมพันธ์ในการใช้บริการ
3.88
ปานกลาง
 
12. ความสะดวกในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ
3.86
ปานกลาง
 
13. ความสะดวกสบายโดยทั่วไป
3.88
ปานกลาง
 
14. ความสะอาดของห้องน้ำ/ห้องสุขา
4.01
มาก
 
15. คุณภาพบริการโดยรวมทุกด้าน
3.91
ปานกลาง
 
16. ภูมิทัศน์ ความร่มรื่นสวยงามในภาพรวม
4.08
มาก
 
17. สถานที่จอดรถ
3.86
ปานกลาง
 
18. สถานที่รับ-ส่งผู้ป่วย
4.07
มาก