โรงพยาบาลพนัสนิคม

แพทย์เฉพาะทางและการให้บริการ

แพทย์ จุดบริการ วันที่ให้บริการ
สาขาอายุรกรรม
1 พญ.ขนิษฐา เจริญขจรชัย คลิกนิกอายุรกรรมพิเศษ จันทร์และพุธ (13.00 - 15.00)
อายุรกรรมโรคไต CKD อังคาร (08.00 - 12.00)
2 นพ.พีระพัฒน์ อุตรสฤฏิกุล วรรณโรคปอด อังคาร (08.00 - 12.00)
3 พญ.ปิยรัตน์ พงษ์หัสบรรณ์ คลินิกหอบหืด(ผู้ใหญ่) พุธและพฤหัสบดี (13.00 - 15.00)
สาขากุมารเวช
1 นพ.โชติชัย ลุนพรม ทางเดินหายใจเด็ก จันทร์ (13.00 - 15.00)
อายุรกรรมโรคไต CKD อังคาร (08.00 - 12.00)
2 พญ.ศันสนีย์ จิตพิรสกุล - -
3 นพ.ทรงภูมิ อธิภูกนก - -
4 พญ.ศิริลักษณ์ วิถีธนะวนิช - -
สาขาสูติ-นรีเวช
1 นพ.มาโนชญ์ ชาครโกวิทย์ - -
2 พญ.ขวัญสุดา เย็นศรี - -
3 พญ.สุชาดา สาระกูล - -
4 พญ.ละลิตา จตุรสุวรรณ - -
สาขาศัลยกรรม
1 พญ.ปิยาภรณ์ ชุ่มศรี ศัลยกรรมทั่วไป พุธและศุกร์ (08.00 - 12.00)
2 นพ.อรรถพล มั่นคง ศัลยกรรมทั่วไป จันทร์และพฤหัสบดี (08.00 - 12.00)
สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ
1 นพ.สุพจน์ พฤทธิภาส ศัลยกรรมกระดูกและข้อ อังคารและพฤหัสบดี (08.00 - 12.00)
2 นพ.พีรพัฒน์ วัฒนานนท์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ จันทร์และพุธ (08.00 - 12.00)
สาขาจักษุ
1 พญ.วลี โชคชัยชัยบำนาญกิจ คลินิกตา จันทร์และพุธ
2 นพ.เธษฐา คันธา คลินิกตา อังคารและพฤหัสบดี
สาขาโสต ศอ นาสิก
1 พญ.ปกรณ์ กีรติหัตถยากร คลินิกหู คอ จมูก จันทร์และพฤหัสบดี (08.00 - 15.00)
พุธและศุกร์ (08.00 - 12.00)
สาขารังษีวินิจฉัย
1 พญ.น้ำฝน ยิ่งยง - -
สาขาวิสัญญี
1 พญ.แพรวพรรณ จงแสงทอง - -
2 นพ.ศราวุธ กันเดช - -
ทันตแพทย์เฉพาะทาง
1 ทพญ.จิรยาภรณ์ นิคมชัยประเสริฐ สาขา ป.โท ทันตสาธารณสุขศาสตร์
2 ทพญ.ณัฐณิชา อ้นศิริ สาขา ป.โท ปริทันตวิทยา
3 ทพ.เดชฤิทธิ์ ไชยชนะ สาขา ศัลยกรรมช่องปาก
4 ทพ.อนุพงษ์ เปรมใจ สาขา วิทยาการเอนโดดอนต์
5 ทพ.ฉัตรชัย โรจน์สวัสดิ์สุข สาขา PG ทันตกรรมประดิษฐ์
6 ทพ.สมพล พิทักษ์นราธรรม สาขา ทันตกรรมทั่วไป GP
แพทย์แผนไทย
1 พท.ชุลีพร แสงเพิ่ม
2 พท.พรชัย พัฒนโภครัตนา
3 พท.ณัฐนิชา สมบูรณ์สร้าง
4 พท.ป.สุพิน มูลที
5 พท.ป.รสสุคนธ์ พื้นสะอาด
6 พท.ปรมินทร์ โคตรทอง
7 พท.ป.กนกวรรณ กิ่งทอง
8 พท.ป.อัญญมณี ราวุธกุล
แพทย์แผนจีน
1 พจ.นิติยา นนทเลิศ
2 พจ.ณิกษา จันทร์แก้ว


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6