โรงพยาบาลพนัสนิคม

แพทย์เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์หญิงจุฑามาส ช่อไสว นายแพทย์ชำนาญการ

เวชศาสตร์ป้องกัน สุขภาพจิตชุมชน

นายแพทย์วุฒิพงศ์ ดียิ่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

โภชนศาสตร์คลินิกสิกวิทยา

แพทย์หญิงสิริพร ศิริพรพาณิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโภชนาการ

โสด ศอ นาสิกวิทยา

นายแพทย์ปกรณ์ กีรติหัตถยากร นายแพทย์ชำนาญการ

รังสีวิทยาวินิจฉัย

แพทย์หญิงน้ำฝน ยิ่งยง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ศัลยศาสตร์

แพทย์หญิงปิยาภรณ์ ชุ่มศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายแพทย์อรรถพล มั่นคง นายแพทย์ชำนาญการ

แพทย์หญิงรมิดา พรพุทธชัย นายแพทย์ชำนาญการ

นายแพทย์สุทธกร สกุลเดชธนา นายแพทย์ชำนาญการ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นายแพทย์สุพจน์ พฤทธิภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายแพทย์พีรพัฒน์ วัฒนานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ

นายแพทย์วิโรจน์ ชาญรัตน์อัสวกุล นายแพทย์ชำนาญการ

วิสัญญีวิทยา

นายแพทย์ศราวุธ กันเดช นายแพทย์ชำนาญการ

แพทย์หญิงแพรวพรรณ จงแสงทอง นายแพทย์ชำนาญการ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

นายแพทย์มาโนชญ์ ชาครโกวิทย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

แพทย์หญิงขวัญสุดา เย็นศรี นายแพทย์ชำนาญการ

แพทย์หญิงลลิตา จตุรสุวรรณ นายแพทย์ชำนาญการ

กุมารเวชศาสตร์

นายแพทย์โชติชัย ลุนพรม นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

แพทย์หญิงอัจฉรียา รักสวน นายแพทย์ชำนาญการ

แพทย์หญิงดลยา เอกวิชกุล นายแพทย์ชำนาญการ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แพทย์หญิงผกามาศ ฮ้อถาวรพัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ

จักษุวิทยา

นายแพทย์เธษฐา คันธา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

แพทย์หญิงวลี โชคชัยชำนาญกิจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

อายุรศาสตร์

แพทย์หญิงขนิษฐา เจริญขจรชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายแพทย์พีระพัฒน์ อุตรสฤษฏิกุล นายแพทย์ชำนาญการ

นายแพทย์ปัณณวัฒน์ มงคลรัตนกูล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

แพทย์หญิงปิยรัตน์ พงษ์หัสบรรณ์ นายแพทย์ชำนาญการ

แพทย์หญิงสิวินีย์ บัวทอง นายแพทย์ชำนาญการกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6