แพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลพนัสนิคม


แพทย์

จุดบริการ

วันที่ให้บริการ

สาขาอายุรกรรม
1
พญ.ขนิษฐา เจริญขจรชัย
คลิกนิกอายุรกรรมพิเศษ
จันทร์และพุธ (13.00 - 15.00)
อายุรกรรมโรคไต CKD
อังคาร (08.00 - 12.00)
2
นพ.พีระพัฒน์ อุตรสฤฏิกุล
วรรณโรคปอด
อังคาร (08.00 - 12.00)
3
พญ.ปิยรัตน์ พงษ์หัสบรรณ์
คลินิกหอบหืด(ผู้ใหญ่)
พุธและพฤหัสบดี (13.00 - 15.00)
สาขากุมารเวช
1
นพ.โชติชัย ลุนพรม
ทางเดินหายใจเด็ก
จันทร์ (13.00 - 15.00)
อายุรกรรมโรคไต CKD
อังคาร (08.00 - 12.00)
2
พญ.ศันสนีย์ จิตพิรสกุล
-
-
3
นพ.ทรงภูมิ อธิภูกนก
-
-
4
พญ.ศิริลักษณ์ วิถีธนะวนิช
-
-
สาขาสูติ-นรีเวช
1
นพ.มาโนชญ์ ชาครโกวิทย์
-
-
2
พญ.ขวัญสุดา เย็นศรี
-
-
3
พญ.สุชาดา สาระกูล
-
-
4
พญ.ละลิตา จตุรสุวรรณ
-
-
สาขาศัลยกรรม
1
พญ.ปิยาภรณ์ ชุ่มศรี
ศัลยกรรมทั่วไป
พุธและศุกร์ (08.00 - 12.00)
2
นพ.อรรถพล มั่นคง
ศัลยกรรมทั่วไป
จันทร์และพฤหัสบดี (08.00 - 12.00)
สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ
1
นพ.สุพจน์ พฤทธิภาส
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อังคารและพฤหัสบดี (08.00 - 12.00)
2
นพ.พีรพัฒน์ วัฒนานนท์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
จันทร์และพุธ (08.00 - 12.00)
สาขาจักษุ
1
พญ.วลี โชคชัยชัยบำนาญกิจ
คลินิกตา
จันทร์และพุธ
2
นพ.เธษฐา คันธา
คลินิกตา
อังคารและพฤหัสบดี
สาขาโสต ศอ นาสิก
1
พญ.ปกรณ์ กีรติหัตถยากร
คลินิกหู คอ จมูก
จันทร์และพฤหัสบดี (08.00 - 15.00)
พุธและศุกร์ (08.00 - 12.00)
สาขารังษีวินิจฉัย
1
พญ.น้ำฝน ยิ่งยง
-
-
สาขาวิสัญญี
1
พญ.แพรวพรรณ จงแสงทอง
-
-
2
นพ.ศราวุธ กันเดช
-
-
ทันตแพทย์เฉพาะทาง
1
พญ.อัศวนี เอกทันต์
สาขา ปริทันตวิทยา
2
ทพญ.จิรยาภรณ์ นิคมชัยประเสริฐ
สาขา ป.โท ทันตสาธารณสุขศาสตร์
3
ทพญ.ณัฐณิชา อ้นศิริ
สาขา ป.โท ปริทันตวิทยา
4
ทพ.เดชฤิทธิ์ ไชยชนะ
สาขา ศัลยกรรมช่องปาก
5
ทพ.อนุพงษ์ เปรมใจ
สาขา วิทยาการเอนโดดอนต์
6
ทพ.ฉัตรชัย โรจน์สวัสดิ์สุข
สาขา PG ทันตกรรมประดิษฐ์
7
ทพ.จิตเดียว ทรงจิตรัตน์
สาขา ทันตกรรมทั่วไป Super GP
8
ทพ.สมพล พิทักษ์นราธรรม
สาขา ทันตกรรมทั่วไป GP

............................................................................................................................................................. โรงพยาบาลพนัสนิคม

 กระทรวงสาธารณสุข

 สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ (สปสช )

 HDC ชลบุรี

 สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี

 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี

 โรงพยาบาลรามาธิบดี

 โรงพยาบาลศิริราช

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 โทรศัพท์ภายใน

- โลโก้/Template/FONT

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน(IP Voice)

ผู้เยี่ยมชม : 004148
( เริ่มนับ วันที่ 22 ต.ค. 2561)