เบอร์ติดต่อภายในหน่วยงานที่

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

โทรสาร

1

หัวหน้าบริหาร

8999

-

2

ผู้อำนวยการ

8888

-

3

ห้องเวชสำนักงาน

4001 - 4002

-

4

ห้องตรวจภายใน

4003 - 4004

-

5

คลังยา

4011 , 038-462756

-

6

ห้องหัวหน้ายาอาคารพระพุทธประธานพร

4141

-

7

ห้องจ่ายยาอาคารพระพุทธประธานพร

4142 - 4143

-

8

ห้องเก็บเงินอาคารพระพุทธประธานพร

4144

-

9

ห้องตรวจการได้ยิน

4145

-

10

ห้องตรวจ1(แผนไทย)

4101

-

11

ห้องตรวจ2

4102

-

12

ห้องตรวจ3

4103

-

13

ห้องตรวจ4

4104

-

14

ห้องตรวจ5

4105

-

15

ห้องตรวจ6

4106

-

16

ห้องตรวจ7

4107

-

17

ห้องตรวจ8

4108

-

18

ห้องตรวจ9

4109

-

19

ห้องตรวจ14

4114

-

20

จุดคัดกรอง

4121

-

21

หน้าห้องตรวจ

4122 - 4123

-

22

ซักประวัติ/เบาหวาน

4124 - 4125

-

23

ศัลยกรรมกระดูก ตรวจ11

4131

-

24

หู คอ จมูก ตรวจ12

4132

-

25

ใส่เฝือก ตรวจ10

4130

-

26

ศัลยกรรม ตรวจ13

4133

-

27

หน้าห้องตรวจ

4134

-

28

ศูนย์รับผู้ป่วย(วิวา)

4135

-

29

ศนย์รับผู้ป่วย(ลมัย,ศุภัชญา)

4166

-

30

ห้องทำแผล

4171

-

31

ห้องบัตร

4161 - 4162

-

32

X-ray

4181 - 4182

-

33

เวรเปล

4191

-

34

ห้องแลป

4201 - 4207

-

35

ห้องฟัน

4221 - 4222

-

36

ICU

4231 - 4233

-

37

ห้องตรวจการได้ยิน

4145

-

38

ศูนย์คอมพิวเตอร์

4241 - 4242

-

39

ผ่าตัด

4301 - 4310

-

40

ห้องประชุมพุทธประทานพร(1 , 2)

4401 - 4402

-

41

เวรเปล

1101

-

42

ห้องยา ER

1121 - 1122

-

43

เค้าเตอร์พยาบาล

1111 - 1112

-

44

ห้องล้าง

1114

-

45

ห้องพักแพทย์

1131

-

46

ไตเทียม

1141

-

47

X-ray (ตึก ER)

1151

-

48

แผนงาน

1211 - 1213

-

49

การเงิน

1231 - 1233

-

50

บัญชี

1241

-

51

ธุรการ

1251 - 1253

-

52

พัสดุ

1261 -1262

-

53

หน้าห้องตรวจอาคารจรวยบริบูรณ์ 1

4501

-

54

ห้องตรวจ 1 อาคารจรวยบริบูรณ์ 1

4502

-

55

ห้องตรวจ 2 อาคารจรวยบริบูรณ์ 1

4503

-

56

ห้องพัก จนท.

4504

-

57

เยี่ยมบ้าน

4505

-

58

เบอร์สายนอก

467263

-

59

ยาเสพติด

4507

-

60

หืดหอบ

4508

-

61

ห้องจ่ายยา อาคารจรวยบริบูรณ์ 1

4506

-

62

ห้องประชุม อาคารจรวยบริบูรณ์ 1

4600

-

63

หน.แผนไทย

4700

-

64

แผนไทย

4701 - 4702

-

65

ซ่อมบำรุง

1500 - 1501

-

66

คลังยา

1600 - 1601

-

67

ผลิตยา

1700 - 1701

-

68

ห้องตรวจ 1 อาคารพระพุทธบารมี

3101

-

69

ห้องตรวจ 2 อาคารพระพุทธบารมี

3102

-

70

ห้องตรวจ 3 อาคารพระพุทธบารมี

3103

-

71

ห้องตรวจ 4 อาคารพระพุทธบารมี

3104

-

72

ห้องตรวจ 5 อาคารพระพุทธบารมี

3105

-

73

ห้องตรวจ 6 อาคารพระพุทธบารมี

3106

-

74

คลินิกไต

3107

-

75

คลินิกหอบหืด

3108

-

76

หน้าห้องตรวจ อาคารพระพุทธบารมี

3109

-

77

หน้าห้องตรวจ อาคารพระพุทธบารมี

3110

-

78

ห้องพัก จนท. ผู้ป่วยนอก

3111

-

79

ห้องเจาะเลือด อาคารพระพุทธบารมี

3120 - 3121

-

80

ห้องยา อาคารพระพุทธบารมี

3131 - 3133

-

81

ห้องการเงิน อาคารพระพุทธบารมี

3141

-

82

ห้องปรับพฤติกรรม

3151 - 3152

-

83

กลุ่มงานประกัน

3210 - 3211

-

84

ห้องตรวจตา

3220

-

85

ห้องตรวจตา

3221

-

86

ห้องตรวจตา

3222

-

87

ห้องตรวจตา

3223

-

88

ห้องพัก จนท.ตา

3224

-

89

ห้องตรวจโรค

3230

-

90

ห้องตรวจโรค

3231

-

91

ห้องตรวจโรค

3232

-

92

ห้องตรวจโรค

3233

-

93

ห้องพัก จนท.

3234

-

94

เรียกเก็บ (หัวหน้า)

3240

-

95

เรียกเก็บ

3241 , 3242

-

96

ห้องสมุด

3310

-

97

ห้องเตรียมของประชุม

3311

-

98

ห้องประชุม พุทธบารมี1 - 2

3312

-

99

ห้องพักแพทย์ (หัวหน้า)

3320

-

100

ห้องพักแพทย์

3321 , 3323

-

101

ห้องกลุ่มการพยาบาล

3332

-

102

ห้องหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

3333

-

103

หัวหน้า ER

1113

-

104

ประชาสัมพันธ์

038-460333 กด 0

-