อาคาร สถานที่ | โรงพยาบาลพนัสนิคม

อาคารพระพุทธประทานพร (อาคารผู้ป่วยนอก)


 ชั้น G
   - ห้องเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
   - งานส่งเสริมคุณภาพ คลิกนิกเด็กดี คลินิกฝากครรภ์
   - คลังยาและเวชภัณฑ์
 ชั้น 1
   - ห้องเวชระเบียน
   - ห้อง X-Ray ตรวจคลื่นหัวใจ
   - ห้องตรวจโรค
   - ห้องจ่ายยา
   - ห้องทำแผล - ฉีดยา
   - คลินิกประกันสังคม
   - คลินิกศัลยกรรมทั่วไป โรคหูคอ จมูก
   - ศูนย์รับและส่งต่อผู้ป่วย
   - ห้องตรวจสุขภาพ (วัดสายตา ตรวจการได้ยิน)
 ชั้น 2
   - ห้องทันตกรรม
   - ห้องเทคนิกการแพทย์
   - ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU)
   - ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 ชั้น 3
   - ห้องผ่าตัด
 ชั้น 4
   - ห้องประชุมพุทธประทานพร ๑
   - ห้องประชุมพุทธประทานพร ๒


อาคารพระพุทธเมตตา (อาคารผู้ป่วยใน)


 ชั้น 1
   - กุมาร สูตินรีเวช
 ชั้น 2
   - อายุรกรรมหญิง (ผู้ป่วยหญิง)
 ชั้น 3
   - อายุรกรรมชาย (ผู้ป่วยชาย)
 ชั้น 4
   - พิเศษ เมตตา ๔
 ชั้น 5
   - พิเศษ เมตตา ๕


อาคารจรวย บริบูรณ์ ๒ (อาคารอุบัติเหตุ)


 ชั้น 1
   - อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   - ประชาสัมพันธ์
   - ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
   - ห้องไตเทียม
   - ห้องเอ็กซ์เรย์
 ชั้น 2
   - ห้องประชุมจรวย บริบูรณ์
   - งานธุการและพัสดุ
   - งานการเงิน
   - งานบัญชี
   - งานแผนงาน ศูนย์คุณภาพ


อาคารพุทธบารมี


 ชั้น 1
   - คลินิกไร้พุง
   - คลินิกเบาหวาน-ความดัน
   - คลินิกโรคไต
   - คลินิกโรคหอบหืด-ตรวจสมรรถภาพปอด
   - ห้องเจาะเลือด
   - ห้องจ่ายยา
   - ห้องการเงิน
 ชั้น 2
   - คลินิกตา
   - งานประกันสุขภาพ-แรงงานต่างด้าว
   - งานเรียกเก็บบัตรประกันสุขภาพ (ศูนย์สิทธิ)
   - คลินิกกระดูกและข้อ
 ชั้น 3
   - ห้องสมุด
   - งานกลุ่มการพยาบาล
   - งานกลุ่มงานการแพทย์
   - ห้องประชุมพุทธบารมี ๑
   - ห้องประชุมพุทธบารมี ๒


อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา


 ชั้น 1
   - ห้องคลอด
 ชั้น 2
   - งานเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพ)
 ชั้น 3
   - ศัลยกรรมหญิง
 ชั้น 4
   - ศัลยกรรมชาย
 ชั้น 5
   - เฉลิมพระเกียรติ ๕
 ชั้น 6
   - เฉลิมพระเกียรติ ๖


อาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก


 ชั้น 1
   - คลินิกแพทย์แผนไทย
   - คลินิกแพทย์แผนจีน
   - ห้องนวดไทยชาย
   - ห้องหัตถการเท้า
 ชั้น 2
   - ห้องไทยสัปปายะ
   - ห้องนวดแผนไทย ส.๑ - ส.๔
   - ห้องนวดแผนไทย วี.๑ - วี.๔
   - ห้องหลังคลอด


อาคารจรวย บริบูรณ์ ๑


 ชั้น 1
   - คลินิกอายุรกรรมพิเศษ
   - งานเยี่ยมบ้าน-ออกหน่วยสถานที่
   - งานส่งเสริมสุขภาพจิตและให้คำปรึกษา
   - ห้องจ่ายยา
 ชั้น 2
   - ห้องประชุมพุทธธรรม


อาคารสนับสนุนบริการ


 ชั้น 1
   - งานซักฟอก
 ชั้น 2
   - งานโภชนศาสตร์
 ชั้น 3
   - งานควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
 ชั้น 4
   - คลังพัสดุ-ศูนย์เครื่องมือแพทย์