โรงพยาบาลพนัสนิคม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงยาบาลตติยภูมิชั้นนำด้านคุณภาพและบริการที่ประชาชนรวมทั้งโรงพยาบาลเครือข่ายไว้ววางใจ

พันธกิจ
๑. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒. บูรณาการงานสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
๓. รับส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่ายบริการสุขภาพ
๔. ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๕. เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ

ค่านิยม
P : Professionals เชี่ยวชาญ มืออาชีพ
H : Happy มีความสุข
A : Achievements focus มุ่งผลสำฤทธิ์ในการบริการ
N : Network สร้างเครือข่ายการทำงานกับชุมชน
A : Agile คล่องตัว ยืดหยุ่น ทันการเปลี่ยนแปลง
T : Teamwork ทำงานเป็นทีม

เข็มมุ่ง


ความเชี่ยวชาญขององค์
ความเชี่ยวชาญองค์ (Core Competency)
     ๑. สร้างเครือข่ายที่สามารถให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญในระดับตติยภูมิ
     ๒. บุคลากรมีทักษะในการบริหารจัดการ
     ๓. ไว้วางใจ Service Mind
     ๔. มีความสามารถให้การสนับสนุนบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ยุทธศาสตร์
๑. เร่งรัดการพัฒนาสู่มาตรฐานโรงพยาบาลตติยภูมิ
๒. พัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
๓. พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ก้าวไกลสู่สากล
๔. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๕. รวมพลังภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

เป้าหมาย

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6