Article


หลักฐานเชิงประจักษ์ ITA ปี 256715. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)

11.1ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580

7. ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ

18.3 ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2566

18.3 ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2566

18.3 ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2566

3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

4.3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพนัสนิคม

4.3.2 จัดซื้อจัดจ้างราคาเกิน 100,000 บาท

4.3.2 จัดซื้อจัดจ้างราคาต่ำกว่า 100,000 บาท

4.3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงฯและประกาศโรงพยาบาลพนัสนิคม

4.3.1 พิจารณาลงนามประกาศและเผยแพร่ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

4.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพนัสนิคม

4.2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน)

4.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ และปลดประกาศ

4.1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

4.1.2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1.1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2566

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือนธันวาคม 2566

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือนพฤศจิกายน 2566

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือนตุลาคม 2566

2. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2566

2. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2566

1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2566

1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2566

1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2566