วิจัย / ผลงานCQI / เอกสารวิชาการ วิจัยการประเมินการใช้ยา Meropenem ในโรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ( 10 ก.ค. 2562 )

 ผลงานความภาคภูมิใจ ( 10 ก.ค. 2562 )

 E-Poster แผ่นเคลื่อนย้ายตัวขึ้นรถยนต์ ( 10 ก.ค. 2562 )

 E-Poster ผลทันทึของการติดเทปคิเนซิโอ ( 10 ก.ค. 2562 )

 E-Poster การตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลชมเชย นวตกรรม wrist band แจ้งเตือนเชื้อดื้อยา โดย นส.วาสนา จุฑาทัศน์ ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นวตกรรม การตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานด้วย Podoscope แบบใช้แสง โดย นายธนัท ติกปัญญาวุฒิ ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวตกรรม ชุดเก็บเสมหะหนูน้อย โดย นส.ภัคชุดา ธัญแสนสมบัติ ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลชนะเลิศ นวตกรรม emergency gown โดย นส.อัญชลีกร เบญจพรรณ์ ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลชมเชย CQI พัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบงานอื่น ๆ โดย นายอรรถวุฒิ บัวคำ ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลชมเชย CQI ผลการใช้รหัส ICD 10 ในการดักจับการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดย นางนาตยา วงศ์สิริวิทยา ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 CQI การลดอุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้งานของเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ โดย ทพ.ฉัตรชัย ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 CQI พัฒนาระบบเรียกเก็บพรบ.ส่วนเกินและภาคสมัครใจ โดย นส.สุกัญญา สิทธิวงษ์ ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลชนะเลิศ CQI พัฒนาการจัด set เครื่องช่วยหายใจ โดย นางนพมาศน์ สุวรรณโชติ ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลชมเชย CQI การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงลักษณะยาผ่าน Application Line โดย นายอภิชาติ โชติ ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลชมเชย CQI ข้อหายคลายปวดด้วยใบลานและฤๅษีดัดตน โดย นางณัฐนิชา สมบูรณ์สร้าง ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลชมเชย CQI พัฒนาการดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้า โดย ทพ.เดชฤทธิ์ ไชยชนะ ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 CQI ประเมิน ฉับไว คนไข้ปลอดภัย ใส่ใจ Stroke โดย นส.พัชชาพลอย พัชรพรปัญญาพัช ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 CQI คลายกังวลหลังจำหน่าย โดย นางศิริพันธ์ สุวะมาตย์ ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลชนะเลิศ CQI การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยไทรอยด์ โดย พญ.ขนิษฐา เจริญขจรชัย ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิจัย การจัดการปัญหาจากการใช้ยาวาร์ฟารินในคลินิกวาร์ฟาริน โดย ภญ.ธนนันต์ เกษสุวรรณ ( 10 ก.ค. 2562 )

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิจัย การประเมินการใช้ยา Meropenem ใน รพ. พนัสนิคม โดย ภญ. ศศิโสภา เสตะกลัมพ์ ( 10 ก.ค. 2562 )

  รางวัลชนะเลิศ วิจัย การศึกษาประสิทธิภาพและความทนต่อยา Neverapine รพ.พนัสนิคม โดย พญ.ขนิษฐา เจริญขจรชัย ( 10 ก.ค. 2562 )

..........................................................................................................
Total 23 Record : 1 Page : 1