โรงพยาบาลพนัสนิคม

การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2562

การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลพนัสนิคม ปี 2562


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6