การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2562

การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลพนัสนิคม ปี 2562
.............................................................................................................................................................
Total 19